Starta livsmedelsföretag

Det är ditt ansvar som livsmedelsföretagare att ha kunskap om de regler som gäller för att driva en livsmedelsverksamhet. När du hanterar mat är det viktigt att såväl du som din personal känner till de risker som finns vid livsmedelshanteringen och hur man gör för att producera säker mat.

Innan du startar en ny verksamhet eller tar över en verksamhet ska du registrera den hos kommunen.

Registrering

Du som livsmedelsföretagare måste alltid minst anmäla din verksamhet till kommunen innan du startar. I vissa fall (animalieproduktion) krävs också ett godkännande. Detta för att livsmedelsinspektören ska kunna registrera företaget och kontrollera att lagstiftningen följs. Detta gäller även dig som tar över en redan registrerad verksamhet eller transporterar livsmedel.

Oavsett krav på registrering eller godkännande ska företaget ha passande lokaler och utrustning samt egenkontroll. Av egenkontrollen ska framgå vilka risker som finns med verksamheten och hur dessa minimeras för att kunna släppa ut säkra livsmedel till konsumenter.

Vid registrering och godkännande tas en avgift ut. Därefter tas en årlig avgift ut baserad på företagets risk och storlek.

Tillfälliga evenemang

Alla som ska sälja, skänka bort eller på annat sätt sätta livsmedel i omlopp ska anmäla det till kommunen där Bygg & Miljö avgör om verksamheten ska registreras eller ej. Om du registrerat dig i din hemkommun ska du kunna visa upp registreringen vid en eventuell kontroll. Om du inte registrerat dig i din hemkommun måste du registrera verksamheten hos Bygg & Miljö i Hörby kommun senast 14 dagar före aktuellt arrangemang.

Egenkontroll

För att din verksamhet ska kunna fungera på ett säkert sätt behöver du ha ett system med tydliga rutiner och dokumentation. Det är viktigt att alla i företaget är väl insatta i rutinerna, all personal ska lätt kunna ta del av dem.
 
Det är också viktigt att livsmedel hanteras på ett säkert sätt. En livsmedelsföretagare är ansvarig för att all personal har tillräckliga och dokumenterade kunskaper i livsmedelshygien som motsvarar den hantering som bedrivs.
 
Rutiner ska finnas för personalens klädsel, personlig hygien samt försiktighetsåtgärder för att förhindra spridande av smitta vid sjukdom.
Rutiner skall finnas som säkerställer att farliga mikroorganismer och bakterier inte kan tillväxa eller bilda gifter i livsmedel vid hanteringen.
Förslag på Egenkontroll  [Läs]   

Förändring och avsluta verksamhet

Ska du göra förändringar i din verksamhet måste du meddela kommunen. Om du avslutar din verksamhet skall detta skriftligen anmälas till Bygg & Miljö. Om du inte anmäler detta kan du bli betalningsansvarig för nästa års kontrollavgift trots att du inte har någon verksamhet. Om din verksamhet ska byta ägare ska den avslutas och den nya ägaren ska anmäla sin nya verksamhet.

Blanketter

blankettsidan under Miljö och Hälsa finns de handlingar du behöver fylla i för att starta, ändra eller avsluta din livsmedelsverksamhet. När du avslutar verksamheten, skall detta ske skriftligt till Bygg & Miljö.

 
Kontakta oss
Bygg & Miljö

Expedition
Telefontid måndag-fredag kl 10-12
Telefon: 0415-37 83 10

Livsmedelsinspektör

Christoffer Höstgren
Telefon: 0415- 37 82 67