Policy för utmaning av Hörby kommuns verksamheter

Den som vill driva en verksamhet åt kommunen på entreprenad har rätt att i enlighet med denna policy utmana den kommunala verksamheten.

Syftet med kommunal utmaningsrätt
Syftet är att pröva verksamheter som ligger under kommunens ansvar och ta tillvara det intresse som visas och den möjlighet som det kan ge att utveckla kvalité och effektivitet, en ny marknad eller stärka en redan befintlig sådan.

Definition och avgränsning
Med utmaning avses att någon riktar ett önskemål till kommunen om att en del av kommunens verksamhet skall upphandlas. Med kommunens verksamhet avses sådan verksamhet som kommunen bedriver med egen anställd personal.

All verksamhet som drivs av kommunen får utmanas, med undantag av myndighetsutövning, strategiska ledningsfunktioner och vad som enligt lag och förordning måste utföras av kommunen med egen personal.

Följande verksamheter får dock ej utmanas:
-Sådan verksamhet som, efter en offentlig upphandling, drivs med intraprenadavtal
- Sådan verksamhet som drivs genom s.k kundvalsmodell.

Verksamhet som utmanas måste vara tydligt definierbar och kunna avgränsas från den övriga verksamheten. Rätten att utmana gäller även för egen anställd personal.

Till vem utmaningen riktas
En utmaning skall riktas till den nämnd som driver den verksamhet som utmanas. Avser utmaningen en verksamhet som drivs av flera nämnder riktas utmaningen till kommunstyrelsen.

Utmaningens innehåll
Av utmaningen skall framgå
- vilken verksamhet i kommunen som utmanas
- om hela eller delar av verksamheten utmanas
- en beskrivning som visar att utmanaren är en trovärdig potentiell anbudsgivare på verksamheten
- en uttryckt vilja från utmanaren att själv driva den aktuella verksamheten

Förfarandet hos kommunen
När en utmaning har inkommit skall nämnden skyndsamt pröva frågan om upphandling i enlighet med intentionerna i utmaningen. En kopia av utmaningen skall omedelbart delges kommunstyrelsen. Berörd personal och facklig organisation skall likaså informeras om utmaningen.

Om nämnden beslutar att inte upphandla verksamheten skall beslutet tydligt motiveras. Nämndens beslut i ärendet skall delges kommunstyrelsen.

Tidplan/krav och prioriteringar
Vid ett tillstyrkande om utmaning skall beslutet även innehålla en tidplan för då upphandlingen skall ske, när ett eventuellt avtal skall börja gälla och inte minst viktigt vilka krav och prioriteringar nämnden ställer på innehållet i upphandlingen.

Tillämpningsanvisningar
Kommunstyrelsen har rätt att utfärda tillämpningsanvisningar till denna policy.

 
Näringslivschef
Karin Kroon Gunnarsson
0415-37 82 63
0733-318 263
E-post E-post