Aktuella upphandlingar 

Hörby kommuns upphandlingar och inköp ska följa Lagen om offentlig upphandling och kommunens inköpspolicy, vilka ska ligga till grund för inköp av varor, tjänster och byggentreprenader samt för leasing, hyra och hyrköp förutom lokalförhyrning.

Hörby kommuns samtliga nämnder, styrelse och bolag omfattas av policyn.

Ramavtal tecknas inom avtalsområden där kommunen har kontinuerliga behov, exempelvis kontorsmaterial och livsmedel. Under ramavtalets giltighetstid görs kontinuerliga avrop från de leverantörer som kommunen har ramavtal med.

På kommunledningsförvaltningen finns kommunens inköpssamordnare som handlägger kommunövergripande upphandlingar och ramavtal. Ett samarbete finns med Upphandlingsenheten i Lunds kommun varifrån gemensamma upphandlingar administreras. Hörby kommun gör även avrop på avtal från SKL och Kammarkollegiet. Inköpssamordnaren följer utvecklingen och informerar om förändringar  inom upphandlingsområdet.

Varje nämnd, styrelse och bolag har ansvaret för upphandlingar för eget behov som inte täcks av kommunövergripande (ram)avtal.

Under länken Aktuella upphandlingar finns den annonsdatabas där Hörby kommun annonserar sina upphandlingar. I Avtalsdatabasen finns kommunens avtal samlade.

 

 

 

Kontaktperson
Josefine Persson, Utredare
0415-37 82 25

E-post E-post