Stattena östra, bostäder

Hörby kommun inbjuder härmed till markanvisningstävling för ett planlagt markområde benämnt Stattena östra i Hörby tätort. Markanvisningen avser mark för bostadsbebyggelse, rad-, par-, kedje- eller flerbostadshus.

Området är beläget i den östra delen av Hörby tätort och söder om E22. Området angränsar till Marielundsvägen i väst, Uggleborgsvägen i söder och till ett fantastiskt naturområde i öster.

Området har ett naturskönt läge och ligger nära servicen i Hörby tätort samt nära Hörby busstation. I området planeras det att byggas en förskola för cirka 100 barn. Kommunen kommer även att sälja tomter för småhusbebyggelse i området, detta sker dock genom ett separat förfarande.

Karta över Hörby kommun, en pick i nordöst markerar platsen för Stattena Östra
Figur 1 Översiktskarta

Markanvisningsområden

Fastigheterna som anvisas är Torönsborg 1 (Område A), Tynnelsö 1 (Område B) och Tynnelsö 2 (Område C).

Karta över områden för bostadsbebyggelse
Figur 2 Markanvisningsområden avser de rödskrafferade områdena, Torönsborg 1 (Område A), Tynnelsö 1 (Område B) och Tynnelsö 2 (Område C).

Markanvisning kommer ske genom en markanvisningstävling som pågår mellan den 16 februari och 15 maj 2024. Utvärderingen utförs som en sammanvägd bedömning utifrån fyra kriterier med ett poängsystem (1-5, där 5 är maximal poäng) där respektive kriteriet även ges en viktning i procent.

Det står fritt att lämna anbud på alla tre markanvisningsområdena.

Anbudets inlämnande

Anbudet skickas via mail till planeringochutveckling@horby.se senast 2024-05-15. Ange ”Markanvisningstävling Stattena Östra” i ämnesraden.

Kommunen kommer att finnas tillgänglig för frågor under tävlingsperioden. Frågor och svar kommer att presenteras löpande på markanvisningstävlingens hemsida. Kompletterande information kan komma att publiceras. Sista dag att ställa frågor och för kompletterande information är 2024-05-13. Respektive anbudsgivare är ansvarig för att ta del av information på hemsidan.

Dokument och bilagor

Fick du hjälp av informationen på sidan?