Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Du som är rörelsehindrad kan efter ansökan bli beviljad ett särskilt parkeringstillstånd.

Det kan göra det lättare att ta dig till och från olika platser och att leva ett självständigt liv. Parkeringstillståndet är knutet till dig som person, inte till ett fordon. Tillståndet är ett undantag från parkeringsreglerna för att samhället ska vara tillgängligt för alla.

Parkeringstillståndet ger dig rätt att parkera på särskilda reserverade platser märkta med en person i en rullstol. Det innebär också att du får parkera längre tid på vanliga allmänna parkeringsplatser och att du får parkera på platser där det råder förbud att parkera. Däremot betyder inte tillståndet per automatik att du slipper betala parkeringsavgift.

Parkeringstillståndet kan också gälla på privat mark, t.ex. parkeringar hos butiker eller stormarknader, eller i parkeringshus, om ägaren tillåter det.

Parkeringstillståndet kan beviljas för högst fem år i taget.

Vem kan få parkeringstillstånd för rörelsehindrade?

Tillståndet kan beviljas dig som antingen förare eller passagerare. Om du är rörelsehindrad med gångsvårigheter som gör att du har svårt att ta dig till platser inom rimligt gångavstånd från fordonet, kan du söka parkeringstillstånd för förare.

Om du är rörelsehindrad men inte är förare kan du beviljas parkeringstillstånd för passagerare. Då ska ditt rörelsehinder vara sådant att du regelbundet behöver förarens hjälp och har ett mycket stort behov av hjälp utanför fordonet.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade är inte tänkt att lösa tillfälliga problem att röra sig. Då får du hitta en annan lösning på problemet med parkering. Det finns också andra begränsningar för tillståndet.

  • Enbart svårigheter att bära eller lyfta är inte grund för ett parkeringstillstånd.
  • Enbart mag- och tarmproblem som medför att du kan få akut behov av en toalett ger inte rätt till parkeringstillstånd.
  • Enbart svårigheter att ta sig i eller ur bilen är inte grund för parkeringstillstånd.

Ansökan

När du ansöker om parkeringstillstånd ska du utöver själva ansökningsblanketten även lämna in ett läkarintyg. Vi kan även begära in kompletterande handlingar vid behov.

Om du förnyar ditt parkeringstillstånd gör vi alltid en ny bedömning av behovet utifrån de förutsättningar som gäller idag. Du måste därför i normalfallet alltid komma in med nya handlingar när du förnyar tillståndet.

Bedömning

När vi bedömer om du uppfyller kraven för parkeringstillstånd för rörelsehindrade, väger vi in hur alla funktionshinder påverkar din förmåga att flytta dig med eventuella hjälpmedel. Därför behövs ett aktuellt läkarintyg som styrker sjukdomen och hur den påverkar dig. Varje enskild sjukdom har sitt eget sjukdomsförlopp. Det innebär att ingen sjukdom på förhand kan sägas ge dig rätt till ett parkeringstillstånd.

Fick du hjälp av informationen på sidan?