Byggprojekt

Här kan du läsa om bygg- och anläggningsprojekt som är på gång i Hörby kommun.

Följande projekt är på gång i Hörby kommun under 2022:

Nytt särskilt boende. En arkitekt har fått i uppdrag att ta fram förslag på ett nytt särskilt boende med 60-65 platser. Ritningsunderlaget tas fram efter de nya normerna och ska vara klart under våren. Första spadtaget äger rum före årsskiftet om allt går som planerat.

Frostaskolan. Fem miljoner kronor har avsatts för projektering, utredning och start för upprustning av Frostaskolans högstadium. Två alternativ utreds. Det ena innebär en fullständig renovering av nuvarande högstadiedel. Det andra alternativet innebär rivning och byggnation av en ny och modern skola. Utredningarna kommer att jämföras innan beslut fattas. I april 2022 beräknas utredningarna vara färdiga.

Allhall i Ludvigsborg. En fullhall är planerad mittemot förskolan i Ludvigsborg. Samtidigt anläggs utegym och en multisportarena. Planerad byggstart är hösten 2022.

Hörby museum. Det ska genomföras en tillgänglighetsanpassning av museet. En arkitekt är anlitad och projektering påbörjas under våren.

Parkeringsplats vid Mountainbikebana. Kommunen har beslutat att skapa en parkeringsplats för utövarna vid mountainbikebanan. Den färdigställs under våren 2022.

Metropol Kulturhus. En bevarandeplan för Metropol och en förstudie av kulturhus ska tas fram. Där beskrivs hur en återställning av biografens ursprungliga utseende från 1920-talet kan genomföras. Dessutom ses scenen över för att om möjligt kunna anpassas till Riksteaterns krav.

Förskolan Ludvigsborg. Tillbyggnad av befintlig förskola. Upphandling pågår och byggstart är beräknad till sommaren 2022.

Lekplatsutrustning 2022. Norregatans lekplats rustas upp med en del nya lekredskap, sittgrupper och träningsredskap. Hugins gatas lekplats rustas upp och kompletteras med lekredskap för mindre barn med nya sittmöjligheter samt planteringar. Tillgänglighetslekplatsen Marknadstorget rustas upp med lekställningar och mindre lekutrustning. Planerade lekplatsupprustningar kommer att öka säkerheten och skapa en trevligare lekmiljö.

Gatubelysningsåtgärder 2022. Det genomförs utbyte av gammal belysning samtidigt som fortsatt drift av befintlig belysning på landsbygden säkerställs, exempelvis i Älmhult.

Belysning idrottsplatsens B-plan. Igångsättningstillstånd är beviljat för ny modern belysning på idrottsplatsens B-plan. Arbetet genomförs under våren 2022.

Nytt vattenverk. Beslut är taget om att genomföra en förstudie för Hörby vattenverk med utgångspunkt i att ett nytt vattenverk ska byggas för att trygga vattenförsörjningen framöver.

Georgshillskolan får bättre yta för parkering, avhämtning och lämning av elever.

Fick du hjälp av informationen på sidan?