Undantag från avfallshanteringen

Vill du ansöka om dispens för din avfallshantering ska du vända dig till Miljönämnden. Avgift för prövningen av ansökan/anmälan om dispens tas ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Uppehåll i avfallshämtning

Uppehåll i hämtning vid permanentbostad kan efter ansökan godkännas om fastigheten inte kommer att användas under en sammanhängande tid av minst sex månader. För fritidshus gäller tolv månader.

Förutsättningar för uppehåll i hämtning:

  • Att människor inte vistas i fastigheten under den tiden för uppehållet
  • Att inget avfall uppstår som måste hämtas av kommunen under tiden för uppehållet

Kompostering av avfall

Vid kompostering av matavfall ska varmkompost användas. En varmkompost innebär en isolerad tät behållare. Lantbruksfastigheter kan använda en gödselplatta som används för lagring av gödsel för kompostering. Fastigheten ska ge utrymme för användning av komposten.

Kompostering av latrin ska hållas i tät behållare. Efterkompostering i minst sex månader. Fastigheten ska ge utrymme för användning komposten.

Dela sopkärl med en grannfastighet

Gemensam sopbehållare kan sökas av max upp till tre hushåll.

Delat 370 l; Max sex personer som delar.

Delat 240 l; Max fyra personer som delar.

För fyrfackskärl gäller max 6 personer som delar.

Fastigheterna ska vara närliggande, avståndet till den gemensamma behållaren ska vara högst 100 m inom tätbebyggt område. Inom landsbygd kan längre avstånd beviljas om det finns uppenbara praktiska fördelar.

Eget omhändertagande av slam, urin, kemslam eller material från fosforfälla

Eget omhändertagande kan tillåtas om den erhållna slutprodukten kan användas inom den egna fastigheten (till exempel lantbruksverksamhet). Bedömning görs i varje enskilt fall.

Utsträckt tömningsintervall av slam

Tömning av slamavskiljare eller sluten tank vartannat år kan beviljas om vattenförbrukningen kan styrkas vara mindre än 25 kbm per år. Endast de som har godkänd avloppsanläggning kan beviljas förlängt tömningsintervall.

Kontakta oss
Bygg & Miljö

Expedition
Telefon: 0415- 37 83 10

Handläggare

Mattias Hansson
Telefon: 0415- 37 83 10