Bostadsförsörjningsprogram

Bostadsförsörjningsprogrammet för Hörby kommun är kommunens samlade dokument om bostadsfrågor. I programmet kan du läsa om hur kommunen planerar för bostadsbyggande och utveckling av befintliga bostäder.

Tillgång till bra bostäder är en viktig fråga både för den som är i behov av en ny bostad och för samhället i stort. Boendefrågor är en viktig del i kommunens strategiska arbete.

Bostadsförsörjningsprogrammets syfte är att belysa vilket behov och vilken efterfrågan av olika boendeformer kommunen har, samt redovisa hur kommunens befintliga bostadsområden ska utnyttjas och utvecklas. I programmet redovisas ett antal mål och riktlinjer som grundats på en analys av bostadsmarknaden, efterfrågan och demografi i kommunen.

Kontakta oss
Strategisk planarkitekt

Caroline Kroeker
Telefon: 0415 - 37 83 01
E-post: caroline.kroeker@horby.se