Små avlopp

Information till dig som ska anlägga ett nytt avlopp eller ändra en befintlig anläggning

Att anlägga avlopp med vattentoalett kräver tillstånd från miljönämnden. Tänk på att komma igång och planera arbetet i god tid eftersom det är flera olika steg att gå igenom innan du kan sätta igång.

Börja fundera över vilken teknik du vill använda dig av och ta sedan kontakt med en sakkunnig entreprenör som kan hjälpa dig att se ut en lämplig plats för avloppet samt jämföra olika tekniklösningar.

Vilken typ av anläggning som är lämplig beror på förutsättningarna på platsen, exempelvis hur markprofilen ser ut och avstånd till vattentäkter, sjöar och känsliga vattendrag. Därför behöver man göra en förundersökning av grundvattennivå och markförhållanden, och ta reda på avstånd till närliggande vattenbrunnar. Fråga runt bland de närmaste grannarna så du är säker på att du inte missar någon brunn.

Innan du bygger en ny avloppsanläggning bör du kolla upp om du kan ansluta dig till det kommunala avloppsnätet eller om kommunen planerar att bygga kommunalt avlopp i området. Läs mer på Mittskåne Vattens hemsida: http://www.mittskanevatten.se/

Anläggande av avlopp kräver sakkunskap

Bygg & Miljö kan hjälpa till med information, tips och råd när det gäller din avloppsanläggning, men vi kan inte tala om för dig exakt hur du ska göra. För detta ska du vända dig till en avloppsentreprenör. För att få anlägga små avlopp krävs att man har sakkunskap, antingen genom utbildning eller genom erfarenhet. Entreprenören kan hjälpa till i alla delar av ansökningsprocessen, med det är alltid du som fastighetsägare som miljönämnden ställer krav på när det gäller avloppsanläggningens funktion.

Det är också du som sökanden som ska visa att den avloppsanläggning som ska utföras inte riskerar att orsaka olägenheter för människors hälsa eller miljön. Tillståndet till avloppsanläggningen gäller konstruktionen och är ingen funktionsgaranti eller försäkran om att olägenheter inte uppkommer.

Kontrollera att din ansökan är komplett

När du har all information du behöver så fyller du i ansökan tillsammans med din entreprenör. Glöm inte att det alltid ska skickas med en kartskiss med avloppsanläggningen och närliggande vattenbrunnar inritade. Om du har en bergvärme- eller jordvärmeanläggning ritar du ut var borrhålet respektive kollektorslangen är placerad. Detta gäller även för grannars värmeanläggningar inom en radie av 50 meter. Ska du anlägga minireningsverk så krävs ytterligare dokumentation om anläggningen. Ansökningsblankett med tillhörande teknisk beskrivning finns för nedladdning på kommunens blankettsida under Hälsa & Miljö. Det är viktigt att informationen är korrekt och komplett, då endast kompletta ansökningshandlingar behandlas.

Om en avloppsanläggning ska placeras på mark som ägs av annan person krävs ett servitut mellan berörda fastigheter, vilket du själv måste ordna. Om avloppsanläggningen ska ligga inom område som omfattas av strandskydd kan det behövas en strandskyddsdispens eller samråd. Samråd om strandskyddsbestämmelserna hanteras i samma ärende som tillståndsprövningen och om strandskyddsdispens behövs hanteras det ärendet separat.

När du fått ditt tillstånd kan du påbörja arbetet. Observera att en avloppsanläggning som påbörjas utan tillstånd kan medföra utdömande av miljösanktionsavgift.

Avgift för tillstånd debiteras enligt miljönämndens taxa fastställd av kommunfullmäktige i Hörby.

Ändring av befintligt avlopp

Vid ändring i belastning på befintlig avloppsanläggning, det vill säga att fler personer än tidigare ansluts till anläggningen, eller att den mängd vatten eller föroreningar som kommer till anläggningen ändras på annat sätt, krävs en anmälan till miljönämnden.

Om du vill ändra avloppsvattnets mängd, till exempel avleda vatten från ett större badkar, ex. jacuzzi, en bubbelpool till avloppsanläggningen, eller ändra från BDT-vatten till även WC vatten eller ändra om i själva avloppsanläggningen så krävs en anmälan om ändring av befintligt avlopp till miljönämnden. Anmälan skall göras i god tid innan arbetet startas, minst sex veckor. Att lägga om en infiltration eller en markbädd anses inte vara en ändring av befintlig avloppsanläggning, utan detta är en ny anläggning vilket kräver tillstånd från miljönämnden.

Varför ska jag rena mitt avloppsvatten?

Utsläpp av orenat avloppsvatten medför risk för övergödning, syrebrist och bottendöd i våra hav, sjöar och vattendrag. Nära hälften av de 700 000 fastigheter i Sverige som har enskilt avlopp med vattentoalett bedöms ha anläggningar som inte är godkända (HaV 2015). Näringsämnet nitrat som finns i avloppsvatten är dessutom skadligt om det når dricksvattenbrunnar, särskilt för mindre barn. Bakterier och virus från avloppsvatten kan spridas till dricks- och badvatten vilket kan medföra att människor smittas av olika sjukdomar.

I miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd finns bestämmelser om utsläpp av avloppsvatten och Havs- och vattenmyndigheten har kompletterat lagstiftningen med allmänna råd och vägledningar om små avloppsanläggningar. I Hörby kommun finns också bestämmelser i de lokala hälsoskyddsföreskrifterna och föreskrifterna om avfallshantering, vilka krav som ställs på en avloppsanläggning samt hur dess avfall ska tas om hand.

Avloppsvatten måste renas innan det släpps ut i miljön. Bor du på en plats där det finns kommunalt avlopp ansvarar Mittskåne Vatten för att avloppsvattnet renas. Bor du på landet är det ditt ansvar att ordna en anläggning som kan rena avloppsvattnet. I stugområden eller där det annars är tätt mellan grannarna har man ofta en gemensam anläggning.

Kraven på rening är högre i känsliga miljöer, till exempel i närheten av vissa sjöar och vattendrag, eller i områden med tät bebyggelse där avstånden mellan avloppsanordningar och dricksvattentäkter är förhållandevis korta.

Mer information

• Avloppsguiden - information om olika reningstekniker, produkter och leverantörer http://husagare.avloppsguiden.se/

• Ledningskollen, kontrollera var ledningar går

• Havs- och vattenmyndigheten om små avloppsanläggningar –https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/avlopp.html

​​​​​​
Kontakta oss
Bygg & Miljö

Expedition
Telefon: 0415 -37 83 10

Miljöinspektör

Åsa Gialitakis
Tel: 0415-37 83 21
E-post: asa.gialitakis@horby.se
 
Therese Johnsson
Tel: 0415-37 83 08
E-post: therese.johnsson@horby.se

Dokument