Riksintressen

Områden som har betydelse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet kan skyddas som riksintressen.

Riksintressen kan också vara områden som har värdefulla material eller är speciellt lämpliga för anläggningar för till exempel vattenproduktion. I Hörby kommun finns flera områden som klassas som riksintressen.

Riksintressena ska skyddas från åtgärder som kan göra att det som gör dem speciella går förlorat. I miljöbalken står vad man ska ta hänsyn till när man gör bedömningar av ingrepp i ett område som klassas som riksintresse. Här kan du läsa om vilka områden av riksintresse som finns i Hörby kommun, och inom vilket område de klassas som riksintresse.

Fick du hjälp av informationen på sidan?