Ärenden och handlingar

Kommunen måste ta hand om alla ärenden och handlingar på ett säkert sätt. De ska lagras så att både medborgarna och kommunens tjänstemän lätt kan hitta dem.

Enligt offentlighetsprincipen har du som medborgare rätt att läsa vad som står i kommunens handlingar. Men det finns undantag. Du får inte läsa handlingar som är belagda med sekretess eller som innehåller personuppgifter.

Varje myndighet har ansvar för att förvara sina egna handlingar, och här i Hörby förvaras de på de olika förvaltningarna. När de inte behövs längre kan de antingen gallras (kastas) eller föras in i kommunarkivet.

Offentlighetsprincipen och handlingsoffentligheten

Offentlighetsprincipen innebär att du som medborgare ska ha insyn i kommunens verksamhet. Det kan du få bland annat genom att kunna läsa ärendena som kommunens tjänstemän arbetar med och besluten som fattas inom kommunen.

Handlingsoffentligheten innebär att du kan begära ut allmänna handlingar från kommunen. Det innebär också att ingen har rätt att efterforska i vad du har begärt ut för handlingar eller uppgifter.

En annan del av offentlighetsprincipen är meddelarfriheten. Den skyddar tjänstemän på kommunen som lämnar uppgifter till media.

Tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen

Huvudregeln om handlingsoffentlighet står i grundlagen, i andra kapitlet i tryckfrihetsförordningen. Handlingsoffentligheten har dock många undantag som regleras i offentlighets- och sekretesslagen.

Kommunen kan hålla en handling hemlig om det finns en regel i offentlighets- och sekretesslagen som säger att uppgiften du vill ha är för känslig för att lämnas ut. Men om det inte finns någon sådan regel, är vi skyldiga att lämna ut handlingen.

Om delar av handlingen är sekretessbelagd kommer kommunen att göra en sekretess- och menprövning. Då tar vi reda på om just du har rätt att läsa handlingen, eller om någon annan kan lida skada av att du läser den.

Det finns också handlingar som omfattas av absolut sekretess. Då görs ingen sekretess- eller menprövning, och det är enbart den tjänsteman som har hand om ärendet som får ta del av uppgifterna. Det här kan till exempel gälla vid ett pågående upphandlingsärende.

Vad är ett ärende?

Ett ärende är ett antal handlingar som bildar ett underlag, som sedan leder till ett beslut eller en åtgärd. Det kan börja med att en medborgare skickar in en ansökan eller en anmälan till kommunen. Kommunen kan också själv påbörja ett ärende genom att ta fram ett underlag som sedan används när en nämnd ska fatta ett beslut. Några exempel  på ärenden är bidragsärenden, planärenden och tillståndsärenden.

Här kan du läsa mer

Tryckfrihetsförordningen

Offentlighets- och sekretesslag

Personuppgiftslagen

Arkivlagen

Riksarkivets allmänna föreskrifter

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Om du vill ha personligt svar, så behöver du också ange din epostadress. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.