Kommunens organisation

Kommunens arbete leds av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Huvudansvaret för den kommunala verksamheten ligger hos politikerna, de förtroendevalda.

Sverige är indelat i 290 kommuner och i Skåne finns 33 av dessa. En kommun är begränsad till ett geografiskt område och är en personsammanslutning. Det innebär att kommunen har medlemmar som består av dem som är folkbokförda, äger fast egendom i kommunen eller är taxerad till kommunalskatt i kommunen.

Kommunen får själv ta hand om frågor av allmänt intresse som har anknytning till området eller de som bor där, och även frågor som inte ska skötas enbart av staten, en annan kommun eller någon annan. Det här kallas kommunalt självstyre och ger kommunen stor frihet att själv bestämma om sin verksamhet.

För att utföra det praktiska arbetet finns en förvaltningsorganisation med omkring 1500 anställda. Förvaltningsorganisationen i Hörby kommun är indelad i sektorer, till exempel sektor Omtanke och sektor Livsmiljö. Varje sektor styrs av en eller flera politiska nämnder.

En kommun måste driva vissa verksamheter, medan andra verksamheter är frivilliga.

Det här ska kommunen erbjuda

 • Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg
 • Förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och särskola
 • Kommunal vuxenutbildning
 • Svenska för invandrare
 • Socialtjänst, inklusive individ- och familjeomsorg
 • Omsorg om äldre och funktionshindrade
 • Hälso- och sjukvård i särskilt boende
 • Stadsplanering och byggfrågor
 • Hälso- och miljöskydd
 • Renhållning och avfallshantering
 • Räddningstjänst
 • Vatten och avlopp
 • Bibliotek
 • Krisberedskap
 • Kollektivtrafik (tillsammans med landstingen)
 • Bostadsförsörjning
 • Det här kan kommunen erbjuda
 • Öppen förskola
 • Fritidsverksamhet
 • Byggande av bostäder
 • Energi
 • Hälso- och sjukvård i hemmet
 • Sysselsättning
 • Näringslivsutveckling
 • Kultur

Fick du hjälp av informationen på sidan?