Hur fungerar en kommun?

Kommunen ansvarar för viktiga samhällsfunktioner och service till invånarna.

Bland annat skola och omsorg, men också annat som exempelvis renhållning, kultur och idrott.

I Sverige finns 290 kommuner, 33 av dessa finns i Skåne. Kommunerna har stor självbestämmanderätt och kan vara organiserade på lite olika sätt, men många funktioner ser likadana ut i alla kommuner. Kommunen måste göra vissa uppgifter, medan andra är frivilliga.

Medborgarna utser kommunfullmäktige

Kommunens medborgare röstar in förtroendevalda politiker i kommunfullmäktige vid allmänna val var fjärde år. Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet och fattar de övergripande besluten i kommunen. De sätter också de övergripande målen och de ekonomiska ramarna för hur kommunen ska arbeta.

Kommunstyrelsen genomför fullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har egna ansvarsområden och ett övergripande ansvar för att se till att kommunfullmäktiges beslut genomförs. Kommunstyrelsen leder, samordnar och har uppsikt över kommunens verksamheter, och skapar underlag för ärenden som sedan ska behandlas i fullmäktige.

Nämnderna sätter politiska mål

Kommunfullmäktige utser även nämnder, som sköter det löpande arbetet inom sitt ansvarsområde. De som sitter i nämnderna är deltidspolitiker och sköter sitt politiska uppdrag på fritiden.

Nämndernas viktigaste uppgift är att bryta ner kommunfullmäktiges övergripande mål till sitt eget område och att fatta beslut. För att nämnderna ska kunna ta beslut, skapar förvaltningens tjänstemän beslutsunderlag och utför de uppgifter som beslutas om.

Förvaltningen genomför nämndernas beslut

Förvaltningen består av anställda tjänstemän som arbetar med att förverkliga nämndernas beslut. Förvaltningen arbetar också med att utreda ärenden som ska tas upp i nämnderna, så att det finns underlag när det är dags att ta beslut.

Fick du hjälp av informationen på sidan?