Nämnder

I nämnderna tar förtroendevalda politiker beslut i olika frågor. Tjänstepersoner i förvaltningen gör sedan verklighet av besluten.

I Hörby kommun finns följande nämnder.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden tar beslut som rör förskola (1-5 år), familjedaghem, förskoleklass, grundskola, särskola, fritidshem, kulturskola, Lärcenter (vuxenutbildningen) och fritidsgårdar. Nämnden arbetar även med gymnasiefrågor, även om Hörby kommun inte har någon egen gymnasieskola.

Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för vård och omsorg och innefattar bland annat LSS-verksamhet, socialpsykiatri, missbruksvård, familjerådgivning, äldreboenden, rehabilitering/korttidsvård, hemsjukvård och hemvård.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden arbetar med frågor kring bad- och fritidsanläggningar, bibliotek och museiverksamhet.

Bygg- och miljönämnden

Arbetar med detaljplaner, bygglov och bostadsanpassning för funktionshindrade, samt ansvarar för inspektion och granskning av livsmedel, hygien och miljöskydd.

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ansvarar för drift och planering samt utbyggnad av kommunal infrastruktur som gator, gång- och cykelvägar. Parker, grönområden och lekplatser ingår också i nämndens ansvarsområde. Svarar dessutom för samordningen mellan renhållningsbolaget MERAB och kommunen.

VA-Räddningsnämnden

Hörby samarbetar med Höör kring frågor om vatten, avlopp samt räddningstjänst.

Överförmyndarnämnden

Hörby och Höör samverkar kring överförmyndarnämnden.

Valnämnden

Valnämnden är en lokal valmyndighet som ansvarar för planering och genomförande av valen till riksdagen, regionen och kommunfullmäktige samt till Europaparlamentet.
Nämnden ansvarar också för att ordna förtidsröstning i kommunen inför varje val. Efter sammanräkning av samtliga avgivna röster rapporterar valnämnden resultatet till Valmyndigheten på valdagen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.