Förvaltning och nämnder

I nämnderna tar förtroendevalda politiker beslut i olika frågor. Tjänstepersonerna i sektorerna förverkligar sedan besluten.

I Hörby kommun finns följande nämnder

Bildningsnämnden

Bildningsnämnden tar beslut som rör förskola (1-5 år), familjedaghem, förskoleklass, grundskola, särskola, fritidshem och fritidsgårdar. Nämnden arbetar även med gymnasiefrågor, även om Hörby kommun inte har någon egen gymnasieskola.

Omtankenämnden

Omtankenämnden ansvarar för vård och omsorg och innefattar bland annat LSS-verksamhet, äldreboenden, rehabilitering/korttidsvård, hemsjukvård och hemvård.

Livsmiljönämnden

Livsmiljönämnden ansvarar för kultur och fritid samt vuxenutbildning och arbetsmarknad. Man hanterar bland annat försörjningsstöd, budget- och skuldrådgivning och mottagning av nyanlända flyktningar enligt bosättningslagen. Här hanterar man även frågor som ryms både inom idrott, bibliotek, museum, bad och kulturskola, men även bidrag till föreningar och studieförbund. Här hanterar man även frågor som rör Hörby Lärcentrum.

Bygg- och miljönämnden

Bygg- och miljönämnden ansvarar bland annat för tillsyn- och handläggning inom- plan- och bygglagen, miljöbalken och anpassning och återställning, enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag, men även tillsyn inom alkohollagen och livsmedel.

VA-Räddningsnämnden

Hörby kommun samarbetar med Höörs kommun i frågor om vatten, avlopp samt räddningstjänst.

Överförmyndarnämnden

Hörby kommun och Kristianstads kommun samverkar i frågor gällande att utöva tillsyn över de ställföreträdarskap som finns i kommunerna (förvaltare, förmyndare och godemän). Handläggning av ärendena sker i Kristianstad medans nämnden sammanträder i Hörby.

Valnämnden

Valnämnden är en lokal valmyndighet som ansvarar för planering och genomförande av valen till riksdagen, regionen och kommunfullmäktige samt till Europaparlamentet. Nämnden ansvarar också för att ordna förtidsröstning i kommunen inför varje val. Efter sammanräkning av samtliga avgivna röster rapporterar valnämnden resultatet till Valmyndigheten på valdagen.

Förvaltning

I Hörby kommun finns en förvaltning som verkställer de politiska beslut som tas av nämnderna.

Förvaltningen är uppdelad i tre sektorer och två avdelningar.

Tre sektorer och två avdelningar

De tre sektorerna arbetar med att ge service till medborgarna enligt kommunens kärnuppdrag.

Sektor livsmiljö bidrar till att skapa trygga och attraktiva livsmiljöer för alla som bor och verkar i Hörby kommun genom att möjliggöra en plats för ett gott liv.

Sektor bildning ser till att genom god utbildning och stöd förbereda våra barn och unga, så att de får en stabil grund att stå på inför vuxenlivet.

Sektor omtanke ger extra omtanke efter behov, till de som behöver det, i syfte att skapa en god livskvalitet.

De två avdelningarna stödjer sektorerna i deras arbete.

Styrning och ledning arbetar med att utveckla och strategiskt stödja arbetet inom kommunen.

Kommunservice ser till att kommunens verksamheter får den service de behöver.

Fick du hjälp av informationen på sidan?