Kommunal revision

Den kommunala revisionen består av fem förtroendevalda så kallade lekmannarevisorer som biträds av en sakkunnig yrkesrevisor. Tillsammans prövar de var och en självständigt om kommunens verksamheter i nämnder och bolag är ändamålsenlig och effektiv, om styrningen är tillräcklig och om räkenskaperna är rättvisande. Här laddas kommunrevisionens granskningar av delårsrapporter och årsredovisningar upp, samt deras egna fördjupande granskningar.

Revisorerna har ett viktigt demokratiskt ansvar att granska de ekonomiska verksamheterna som bedrivs i kommunen.

Gruppen är oberoende och gör sin granskning på uppdrag av kommunfullmäktige. Därför kan man säga att den gör sin granskning på uppdrag av medborgarna.

Fick du hjälp av informationen på sidan?