Tillfällig vistelse i Hörby kommun

Beställningen av tillfällig vistelse görs av bosättningskommunen och skall vara enligt Hörby kommuns beställningsblankett om "tillfällig vistelse".

Beställningen inklusive alla bilagor skickas till postadress: Socialförvaltningen/Myndighetsenheten, box 91, 242 80 Hörby.

På blanketten finns själva beställningsdelen på sidorna 2-3. Komplett ifylld beställningsblankett skall vara Hörby kommun tillhanda senast fyra veckor före ankomstdatum. Beställningsunderlag som inte är komplett ifyllt, eller där bilagor saknas, återsänds till bosättningskommunen för komplettering.

Komplettering/Beställning ska vara Hörby kommun tillhanda senast fyra veckor för ankomstdatum. Ändringar i beställning ska kompletteras skriftligt (vid förlängd vistelse, se nästa punkt). Förlängning av den tillfälliga vistelsen ska göras på ny beställningsblankett med fyra veckors varsel.

Bilagor som ska bifogas

Följande skall alltid bifogas vid HSL-beställning:

 • Specifikation på beställda insatser
 • Den enskildes behov av sjuksköterskeinsatser
 • Epikris
 • Nödvändiga journalanteckningar
 • Ordinationslista
 • Läkemedelslista
 • Intyg på behandling och träningsprogram vid rehabiliteringsinsatser via arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut.

Följande skall alltid bifogas vid SoL-beställning:

 • Aktuell utredning, bedömning och beslut
 • Senaste genomförandeplan
 • Ska kommunens personal utföra egenvård ska läkarbedömning bifogas i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter.

Följande skall alltid bifogas vid LSS-beställning:

 • Aktuell utredning, bedömning och beslut
 • Senaste genomförandeplan

Anpassning av bostad och hjälpmedel

Beställda insatser skall vara anpassade till bostaden på den tillfälliga vistelseadressen, alternativt bostaden skall vara anpassad till beställda insatser.

Används hjälpmedel i den ordinarie bostaden skall dessa medtas och vara anpassade till bostaden på den tillfälliga vistelseadressen. Hjälpmedel förskrivs av bosättningskommunen. Vård- och omsorgstagaren kan inte få hjälpmedel förskrivna i vistelsekommunen Båstads kommun.

Inkontinenshjälpmedel skall medtas/skickas till bostaden på den tillfälliga vistelseadressen samt mängden/behovet av inkontinenshjälpmedel skall vara anpassat till hela vistelseperioden.

Förändrat hjälpbehov under vistelse

Om hjälpbehovet förändras under vistelsens gång kontaktar Hörby kommun bosättningskommunen omgående. Hörby kommun kan bistå med utredning och beslut i uppdrag av bosättningskommunen.

Beställning hemsjukvård

Vid beställning av hemsjukvård (sjuksköterskeinsatser) görs först en behovsbedömning av beställda insatser. Bekräftelse och beslut på hemsjukvårdsinsatser görs av Hörby kommun via mail eller telefonkontakt till beställaren i bosättningskommunen.

Fakturering

Fakturering av insatserna kommer att ske till bosättningskommunen efter avslutad vistelse i Hörby kommun.

Ovanstående information finns med under Villkor för varje lagstiftning.

Fick du hjälp av informationen på sidan?