Vårdnad 

Vårdnad innebär det rättsliga ansvar en förälder har för sitt barn. En vårdnadshavare har rätt och skyldighet att bestämma över barnets personliga förhållanden och ska se till att barnet får vad det behöver i form av omvårdnad, trygghet och god fostran fram tills det är 18 år (6 kap 2 § andra stycket föräldrabalken).

Det finns två former av vårdnad av barn. Gemensam vårdnad, där båda föräldrarna gemensamt fattar beslut i viktiga frågor som rör barnet, och enskild vårdnad där en av föräldrarna har vårdnaden själv och har rätt att bestämma över alla viktiga frågor som rör barnet. 

Vårdnadsutredning

Föräldrar som inte är överens eller vill ändra på vårdnaden av sina barn, kan antingen vända sig till socialnämndens familjerätt för att skriva avtal på vårdnaden eller vända sig till tingsrätten. Förutsättningen för att skriva avtal via socialnämnden är att man som förälder är överens om vårdnaden.

Om man vänder sig till tingsrätten i en vårdnadsfråga kan det leda till en vårdnadsutredning. En vårdnadsutredning tar oftast fyra till sex månader. Kan föräldrarna inte komma överens om barnen under den här tiden, kan tingsrätten bestämma vem som skall ha vårdnaden fram tills utredningen är klar, det vill säga ett interimistiskt beslut.

Det är familjerätten i den kommun där barnet bor som får uppdraget att utreda barnets förhållanden och sedan lämna förslag till beslut till domstolen. Barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, umgänge och boende (6 kap 2 a § första stycket föräldrabalken).

Överflyttning av vårdnad

Om en förälder dör som har enskild vårdnad, kan den andre föräldern ansöka hos tingsrätten om vårdnaden av barnet. Socialnämnden gör då en utredning på uppdrag från tingsrätten.

För barn som är placerade i familjehem ska socialnämnden efter tre år överväga om ansökan ska inlämnas till tingsrätten för att få vårdnaden överflyttad till familjehemmet.

Avtal om vårdnad, boende och umgänge

Är föräldrar överens om vårdnad, boende och umgänge, kan de skriva ett avtal, som ska godkännas av socialnämnden. Det som beslutas måste vara till barnets bästa.

Ett skriftligt avtal som är skrivet hos socialnämnden är lika juridiskt bindande som en dom i tingsrätten. 

 
Kontakta oss!
Myndighetsenheten

Mottagningen
Tfn:
0415- 37 81 45
 
Telefontider
Alla vardagar utom onsdag 9.00- 10.30
 
På mottagningen kan du få råd, ansöka om stöd till dig själv eller lämna en anmälan om du är orolig för någon annan.
 
Receptionen
Tfn:
0415- 37 81 00
 
Öppettider
Vardagar 8.00- 12.00