Fastighetsregister

I Fastighetsregistret finns information om landets alla fastigheter, ägare, inteckningar och taxeringsvärden. I registret finns också samfälligheter och gemensamhetsanläggningar.

Informationen är uppdelad i tre delar:

  • Allmän del: Innehåller uppgifter om fastigheter och deras ursprung, församling, samfälligheter, rättigheter, koordinater, areal, gemensamhetsanläggningar, planer och bestämmelser.
  • Taxeringsdel: Här finns uppgifter om fastigheters taxeringsvärden, gällande mark och byggnader. Skatteverket ansvarar för och uppdaterar uppgifterna i taxeringsdelen.
  • Inskrivningsdel: Innehåller uppgifter om fastigheters ägare, inteckningar och avtalsrättigheter. Lantmäteriet, som är en statlig inskrivningsmyndighet, ansvarar för att uppgifterna hålls uppdaterade.

Fick du hjälp av informationen på sidan?