Samfällighetsförening

Du och dina grannar kan bilda en förening för att sköta gemensamma anläggningar som fibernät, vägar eller parkeringsplatser. Det kallas för samfällighetsförening.

En samfällighet bildas ofta för att sköta en gemensamhetsanläggning, som en gemensam lekplats eller parkeringsplats. Den kan också bildas för att ta hand om något annat gemensamt område som vatten, fiske och jakt. Utanför tätorterna brukar samfälligheterna ofta ansvara för att skotta snö och annan väghållning.

Samfällighetsföreningen fungerar som en vanlig förening. Det finns en styrelse och stadgar för hur föreningen ska skötas. I stadgarna ska det bland annat stå hur ofta föreningsstämman ska hållas. Oftast hålls föreningsstämman en gång om året och då har alla medlemmar rätt att vara med och fatta beslut.

Ansökan hos Lantmäteriet

En samfällighetsförening registreras hos Lantmäteriet och bildas vid ett första sammanträde då delägarna antar stadgar och utser styrelse. En lantmätare skickar stadgar och protokoll till Samfällighetsförningsregistret för registrering. Läs mer om samfälligheter på Lantmäteriets hemsida.

Fick du hjälp av informationen på sidan?