Priser kommunen delar ut

Varje år delar Hörby kommun ut priser och stipendier till civilsamhället för de som utmärkt sig inom sitt område. Varje pristagare och stipendiat får en prissumma för sin vinst.

Senast den 31 oktober behöver vi dina nomineringar med tillhörande motivering. 

Priserna delas ut under en årlig prisceremoni i februari. Hörby kommun bjuder in samtliga nominerade med sällskap till en ceremoni med musik och mingel – och överlämning av nämndernas priser och stipendier: idrottspris, årets ledare, idrottstalang, kulturstipendiet, kulturtalang, miljöpriset, byggnadsvårdspriset och arkitekturpriset.

Här kan du läsa mer, ansöka om och nominera någon till priserna och stipendierna:

Arkitekturpriset

Arkitekturpriset uppmärksammar nya spännande projekt i Hörby kommun, som genom god arkitektur skapat mervärden i samhället och bidragit till att skapa unika livsmiljöer drivna av kreativitet.

Priset kan delas ut till enskild person, företag eller organisation/förening som uppfört en nybyggnad eller tillbyggnad. Byggnaden ska ha avslutats inom tre år från det att priset delas ut.

Byggnaden ska visa extra hänsyn och omsorg gällande utformning och materialval och vara en god representant för nutida och miljöanpassad arkitektur. Den ska visa på ett gott helhetsperspektiv där hänsyn tagits till stads- och landskapsbild och kvalitéerna som finns runt byggnaden.

Priset utgörs av en prissumma på 10 000 kronor, en plakett att sätta upp på huset och ett diplom.

Nominera din kandidat genom att skicka en kort motivering, namn, adress och telefon på den du nominerar till: kommunen@horby.se. Ange ”Arkitekturpris” i ämnesraden.

Byggnadsvårdspriset

Byggnadsvårdspriset uppmärksammar projekt som bevarar och utvecklar befintliga bebyggelsemiljöer i Hörby kommun och som bidrar till att skapa trivsel och bevara Hörby kommuns kulturhistoria för kommande generationer.

Det kan delas ut till enskild person, företag eller organisation/förening som utfört ett särskilt varsamt underhåll av en byggnad, en ombyggnad, en ändrad användning, en renovering och/eller en restaurering av befintlig byggnad. Priset delas ut för åtgärder som utförts med en särskild varsamhet och känsla för detaljer gällande form, materialval och kulör eller för en omsorgsfull förvaltning av en byggnad så att den ursprungliga karaktären bevarats.

Byggnadspriset utgörs av en prissumma på 10 000 kronor, en plakett att sätta upp på huset och ett diplom.

Nominera din kandidat genom att skicka en kort motivering, namn, adress och telefon på den du nominerar till: kommunen@horby.se. Ange ”Byggnadsvårdspris” i ämnesraden.

Miljöpriset

Varje år delas miljöpriset ut till person, företag eller organisation som har gjort särskild goda insatser för miljön under året. Det kan vara en insats som har lett till en bättre miljö eller som förebygger eller begränsar skadlig inverkan på miljön.

Insatsen kan bland annat vara att ge information och utbildning, utveckla en produkt eller att arbeta aktivt med miljö- och naturvårdsarbete. Miljöpriset delas ut varje år av kommunfullmäktiges ordförande vid fullmäktiges sista sammanträde för året.

Miljöpriset delas inte ut för insatser inom arbetsmiljöområdet.

Nominera din kandidat genom att skicka en kort motivering, namn, adress och telefon på den du nominerar till: kommunen@horby.se. Ange ”Miljöpris” i ämnesraden.

Tidigare pristagare

Årets initiativ

Delas ut till en eller flera personer, en grupp, en förening eller en organisation som under det gångna året gjort en extra insats för Hörby och våra invånare.

Det kan vara en insats för utsatta grupper, arbete för ökad mångfald och delaktighet, ungdomsverksamhet eller verksamhet som främjar möjligheter att ta aktiv del i arbets- och samhällsliv.

Nominera genom att skicka en kort motivering, namn, adress och telefon på din kandidat till: kommunen@horby.se. Ange ”Årets initiativ” i ämnesraden.

Stipendiet Årets ledare

Syftet med stipendiet är att uppmärksamma en ledare och förebild från föreningslivet i kommunen.

Utmärkelsen utdelas endast till föreningsledare som varit aktiv under det året som priset avser. Föreningsledaren måste tillhöra en förening i Hörby där förslag på mottagare av utmärkelsen görs av föreningar och privatpersoner till Kultur- och fritid.

Stipendiet är på 10 000 kronor som får nyttjas på valfritt sätt.

Årets ledare nominerar du via den här länken: http://fri.horby.se/bidrag

Tidigare pristagare

Stipendiet Årets idrottare

Syftet med stipendiet är att uppmärksamma en kvinnlig eller manlig prestation under året.

Utmärkelsen tilldelas endast till idrottare som varit aktiv under det året som priset avser. Idrottaren behöver inte tillhöra en Hörbyförening men ska ha anknytning eller gjort betydande insatser som satt Hörby på kartan. Idrottaren ska vara minst 16 år det året som priset avser. Förslag på mottagare av utmärkelsen görs av föreningar och privatpersoner till kultur- och fritid.

Stipendiet utgår med 10 000 kronor som får nyttjas på valfritt sätt.

Årets idrottare nominerar du via den här länken: http://fri.horby.se/bidrag

Tidigare pristagare

Stipendiet Årets idrottstalang

Syftet med stipendiet är att uppmärksamma och uppmuntra barn och ungdomar med en idrottslig talang.

Utmärkelsen tilldelas endast till barn/ungdom som varit aktiv under det året som priset avser. Barnet/ungdomen behöver inte tillhöra en Hörbyförening men ska ha anknytning eller gjort betydande insatser som satt Hörby på kartan. Barnet/ungdomen eller laget får max vara 20 år det året som priset avser. Förslag på mottagare av utmärkelsen görs av föreningar och privatpersoner till Kultur- och fritid.

Stipendiet utgår med 5 000 kronor som får nyttjas på valfritt sätt.

Årets idrottstalang nominerar du via den här länken: http://fri.horby.se/bidrag

Kulturstipendiet

Syftet med stipendiet är att uppmärksamma insatser inom det kulturella området.

Nomineringen ska gälla en person, grupp eller förening bosatt eller verksam i kommunen, som bör ha gjort eller gör stora insatser inom kulturen i Hörby kommun. Politiker och tjänstemän som har kultur i sitt uppdrag bör inte få stipendiet. Förslag på mottagare av utmärkelsen görs av föreningar och privatpersoner till Kultur- och fritid.

Stipendiet är på 10 000 kronor som får utnyttjas på valfritt sätt.

Årets kulturpristagare nominerar du via den här länken: http://fri.horby.se/bidrag/

Tidigare pristagare

Stipendiet Årets kulturtalang

Syftet med stipendiet är att stödja och uppmuntra barn och ungdomar med kreativ talang.

Förslaget ska gälla ett barn/ungdom eller grupp upp till 20 år som är boende eller knuten till Hörby kommun. Barnet/ungdomen eller gruppen ska vara verksam och nått viss framgång inom kreativa och skapande områden som exempelvis; slöjd och hantverk, dans, musik, litteratur, konst/bild/foto, teater, spel, webbverksamhet i form av exempelvis bloggar samt annan verksamhet med kulturell inriktning. Samma person eller grupp kan tilldelas priset högst två gånger. Förslag på mottagare av utmärkelsen görs av föreningar och privatpersoner till kultur- och fritid.

Stipendiet utgår med 5 000 kronor som får nyttjas på valfritt sätt.

Årets kulturtalang nominerar du via den här länken: http://fri.horby.se/bidrag/

Tidigare pristagare

Fick du hjälp av informationen på sidan?