Markanvisningstävling

Hörby kommun inbjuder härmed till markanvisningstävling för ett planlagt markområde benämnt Stattena östra i Hörby tätort. Markanvisningen avser mark för bostadsbebyggelse, rad-, par-, kedje- eller flerbostadshus.

Området är beläget i den östra delen av Hörby tätort och söder om E22. Området angränsar till Marielundsvägen i väst, Uggleborgsvägen i söder och till ett fantastiskt naturområde i öster.

Området har ett naturskönt läge och ligger nära servicen i Hörby tätort samt nära Hörby busstation. I området planeras det att byggas en förskola för cirka 100 barn. Kommunen kommer även att sälja tomter för småhusbebyggelse i området, detta sker dock genom ett separat förfarande.

En översiktskarta över Hörby tätort med en blå ring som markerar ut området Stattena Östra i den norra delen av tätorten.

Markanvisningsområden

Fastigheterna som anvisas är Hörby 43:75 och Hörby 43:76, som markanvisas som en sammanhållen enhet (Område A), samt Hörby 43:68 (Område B).

En karta som visar området Stattena Östra och de två områden som markanvisas. Område B centralt i bilden och område A strax under.

Markanvisning kommer ske genom en markanvisningstävling som pågår mellan den 7 september 2023 och 24 oktober 2023. Utvärderingen utförs som en sammanvägd bedömning utifrån fyra kriterier med ett poängsystem (1-5, där 5 är maximal poäng) där respektive kriteriet även ges en viktning i procent.

Det står fritt att lämna anbud på båda markanvisningsområdena men en exploatör kan endast erbjudas markanvisning av ett markanvisningsområde under förutsättning att det finns flera intressenter.

Anbudets inlämnande

Anbudet skickas via mail till planeringochutveckling@horby.se senast 2023-10-24. Ange ”Markanvisningstävling Stattena Östra” i ämnesraden.

Kommunen kommer att finnas tillgänglig för frågor under tävlingsperioden. Frågor och svar kommer att presenteras löpande på markanvisningstävlingens hemsida. Kompletterande information kan komma att publiceras. Sista dag att ställa frågor och för kompletterande information är 2023-10-20. Respektive anbudsgivare är ansvarig för att ta del av information på hemsidan.

Fick du hjälp av informationen på sidan?