Skyddsjakt

Skyddsjakt kan användas för att ta bort enstaka djur som stör, eller för att skrämma stora samlingar vilt.

Men eftersom djuren brukar komma tillbaka löser skyddsjakten bara problemen tillfälligt, och andra lösningar brukar därför rekommenderas.

All jakt i Sverige regleras utifrån jaktlagstiftningen, Jaktlagen (1987:259) och Jaktförordningen (1987:905). Det är fastighetsägaren som har rätten att jaga på den mark som hör till fastigheten.

I jaktförordningen finns uppräknat vilka djur som får jagas och när jakten får ske. Utanför allmänna jakttider kan det bli aktuellt med skyddsjakt. Det innebär jakt för att förebygga skador av vilt, av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet eller av andra tvingande skäl. Ansökan om skyddsjakt på något av de stora rovdjuren handläggs av Naturvårdverket. I andra fall kan det vara Länsstyrelsen som handlägger ansökan om skyddsjakt.

Det finns djur som får jagas för att förebygga skador. Det kan handla om vilt som kommer in på gård eller i en trädgård och där kan orsaka skada eller annan olägenhet, t.ex. vildsvin, grävling, råttor och kråkor. Jakt får i de flesta fallen ske året om. För att få jaga inom detaljplanerat område krävs tillstånd av polisen, så kallat skottlossningstillstånd.

Vid behov kan polisen också ge tillstånd för skyddsjakt av till exempel rådjur och älgar i tättbebyggt område. På länsstyrelsens webbplats kan du läsa mer om skyddsjakt.

Bara för jägare

Inom tätbebyggt område får skyddsjakt bara göras av jägare med speciellt tillstånd från polisen. På landet är det jägarna som brukar jaga på marken som sköter skyddsjakten.

Störande fåglar

Även om mås- och kråkfåglar kan upplevas som störande med spillning och läten, räknas inte detta som en olägenhet för människor. Det visar tidigare domar i mål kring störande fåglar. Tänk på att skyddsjakt alltid ska beviljas och utföras av en behörig jägare. Det är förbjudet för privatpersoner att riva ner bon, skjuta fåglar själv eller förstöra fåglarnas viloplatser.

Skyddsjakt på störande fåglar beviljas inte under deras häckningsperiod, om de inte är ett stort hot för hälsa och säkerhet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?