Kommande översiktsplan

Hörby kommun håller på att ta fram ett förslag till ny översiktsplan som ska sträcka sig till 2035 med utblick mot 2045.

Översiktsplanen är ett av kommunens viktigaste dokument. En översiktsplan visar genom text och kartor kommunens långsiktiga planering av mark- och vattenområden samt hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras.

Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen (PBL) ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. En översiktsplan är inte juridiskt bindande men ska vara vägledande för beslut när det gäller detaljplanering, bygglov och andra tillståndsprövningar.
Arbetet innefattar en översyn av befintlig översiktsplan utifrån ny lagstiftning och nya regionala och kommunala styrdokument samt dialog med bland annat medborgare, politik och myndigheter.

Översiktsplan 2035 är en digital översiktsplan i form av en storymap (kartberättelse). Här kan du ta del av samrådsförslaget Översiktsplan 2035.

Arbetsprocess

Processen att ta fram en översiktsplan delas in i olika skeden; samråd, granskning och antagande. Hur processen ska gå till regleras i plan- och bygglagen och ger kommunens invånare rätt att under minst två tillfällen, samråd och granskning, lämna synpunkter på förslag till översiktsplan.

Samråd

Översiktsplanen är ute på samråd mellan den 20 september och 20 november 2023. Som medborgare i Hörby kommun har du rätt att besöka kommunhuset vid samrådsmötena för att lära dig mer om förslaget till ny översiktsplan och ställa frågor. Det finns även möjlighet att skicka in dina synpunkter till kommunen genom ett yttrande.

Hörby kommun bjuder in till samrådsmöten vid följande tillfällen:

  •  5 oktober kl. 17.00-19.00 i kommunhuset, Hörby tätort
  • 23 oktober kl. 09.00-11.00 i kommunhuset, Hörby tätort

Under vecka 41, 43 och 45 finns även möjlighet att boka privata samrådsmöten under tisdagar kl. 13-16 samt torsdagar kl. 9-12 i kommunhuset, Hörby tätort, eller digitalt via Teams.

Mejla planeringochutveckling@horby.se för att boka en tid.

Synpunkter på översiktsplanen

Alla synpunkter ska lämnas skriftligen via planeringochutveckling@horby.se eller via post till Planering och utveckling, Hörby kommun 242 80 Hörby. Märk ditt yttrande med ”Synpunkter Översiktsplan”.

Synpunkterna måste vara oss tillhanda senast den 20 november 2023.

Vad händer efter samrådet?

Efter samrådet kommer kommunen att bearbeta planförslaget utifrån inkomna synpunkter och sammanställa synpunkterna i en samrådsredogörelse. Det bearbetade förslaget kommer därefter att ställas ut på granskning. Då har du återigen möjlighet att lämna synpunkter innan kommunfullmäktige slutligen antar översiktsplanen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?