Kommande översiktsplan

Hörby kommun har påbörjat arbetet med att ta fram en ny översiktsplan som ska sträcka sig till 2035 med utblick mot 2045.

Arbetet innefattar en översyn av befintlig översiktsplan utifrån ny lagstiftning och nya regionala och kommunala styrdokument samt dialog med bland annat medborgare, politik och myndigheter.

Arbetsprocessen framöver

Processen att ta fram en översiktsplan regleras i plan- och bygglagen och ger kommunens invånare rätt att under minst två tillfällen, samråd och granskning, lämna synpunkter på förslag till översiktsplan.

Har du frågor eller idéer kring arbetet med översiktsplanen? Kontakta strategisk planarkitekt.

Fick du hjälp av informationen på sidan?