Gällande översiktsplan

I en översiktsplan står hur den fysiska miljön i kommunen ska utvecklas på lång sikt. Där står bland annat hur kommunens mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön vi redan har bäst utvecklas och bevaras.

Alla kommuner ska ha en översiktsplan som visar hur hela kommunen ska utvecklas i framtiden. Översiktsplanen fungerar som vägledning vid planering och beslut, men är inget juridiskt bindande dokument.

Varje mandatperiod tar kommunfullmäktige ställning till om översiktsplanen fortfarande är aktuell eller inte. Hörby kommuns nuvarande översiktsplan beslutades av fullmäktige 2016. I den står hur kommunen ska utvecklas fram till 2030.

Översiktsplanen utgår från sex kärnpunkter:

  • Hörby tätort, den lokala tillväxtmotorn
  • kärnorna, byarna och omlandet
  • upplevelsen av Ringsjön och den unika, varierande naturen
  • hållbara, attraktiva kommunikationer och infrastruktur
  • det aktiva företagslivet
  • kommunens liv och innehåll

Fick du hjälp av informationen på sidan?