Detaljplaner och områdesbestämmelser

En detaljplan är en karta över ett område, som visar hur man får bygga i området. Kartan styr också hur området får användas. Nästan all mark i tätorter är detaljplanerad, men på landsbygden brukar det inte finnas detaljplaner.

I detaljplanen beskrivs till exempel var gator och hus ska ligga och hur de olika delarna av området får användas. Det kan också stå detaljerade regler om bebyggelsens höjd, taklutning och hur många våningar husen får ha. Reglerna i detaljplanen måste följas när man tar beslut om vad som ska byggas i området.

Detaljplaner tas fram antingen av kommunens planarkitekter eller av en konsult. När det byggs nya områden krävs i princip alltid en detaljplan. Även enskilda byggnader kan behöva en detaljplan, om de har stor påverkan på omgivningen. Om det ska ske förändringar i byggnaderna som finns inom detaljplanen kan den gällande planen behöva ändras.

Att ta fram en detaljplan kan ta flera år. Det krävs flera utredningar och underlag, bland annat kring mark, buller och trafik. En annan viktig del är den demokratiska processen med samråd och granskning då berörda och allmänhet får möjlighet att säga sitt.

Utanför detaljplanerat område

Inom begränsade områden som inte är detaljplanerade kan det i stället finnas områdesbestämmelser. Här regleras mark- och vattenanvändning och administrativa frågor. Områdesbestämmelser reglerar enbart ett fåtal frågor och innebär ingen garanti för byggrätt.

Fick du hjälp av informationen på sidan?