Så kan du påverka

Som invånare kan du påverka både detaljplaner och översiktsplaner. När en detaljplan utformas sker alltid samråd och granskningar med invånarna. Även när det tas fram nya översiktsplaner finns tillfällen att lämna synpunkter.

Du kan lämna synpunkter på en detaljplan vid flera tillfällen i processen. Först kan du tycka till under samrådstiden. Då kommer information via webb, tidningar och – om du är sakägare – även direkt till dig. Du får en andra möjlighet att påverka under granskningen, men här är planen mycket nära sin slutgiltiga form. Det är viktigt att du lämnar in dina synpunkter skriftligt för att kunna lämna in ett eventuellt överklagande senare.

Du kan överklaga kommunens beslut om att anta en detaljplan. Då måste du lämna in ditt överklagande högst tre veckor efter att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla.

Synpunkter på översiktsplaner

När en ny översiktsplan ska göras finns det två tillfällen för allmänheten och berörda att lämna sina synpunkter: samrådet och utställningen. Utställningen pågår under minst två månader. Under den här tiden ordnas ofta möten där politiker och tjänstemän berättar om översiktsplanen och diskuterar förslaget med allmänheten och berörda.

Fick du hjälp av informationen på sidan?