Dödsboanmälan

När den avlidnes tillgångar inte räcker till för att täcka alla kostnader kan ni göra en dödsboanmälan. Dödsboanmälan kallas också för förenklad bouppteckning.

När någon avlider måste den avlidnes ekonomi och tillgångar gås igenom och redovisas. Det kallas för bouppteckning. Bouppteckningen skickas till Skatteverket, och kan göras antingen av en jurist, begravningsbyrån eller av dig som är dödsbodelägare. Bouppteckningen ska skickas till Skatteverket senast 3 månader efter dödsfallet.

Det som finns kvar efter en avliden person kallas för dödsbo, och de som är efterlevande kallas för dödsbodelägare.

Dödsboanmälan

Om personen som avlidit inte hade så mycket tillgångar kan du som sköter dödsboet kontakta dödsbohandläggaren i kommunen för att se om det räcker att göra en dödsboanmälan. Dödsboanmälan kan ersätta bouppteckningen om den avlidne inte hade någon fast egendom eller tomträtt, och om pengarna inte räcker till mer än begravningskostnaderna och andra utgifter i samband med dödsfallet.

Bistånd för begravning

Om det inte finns tillräckligt mycket pengar för att betala begravningen kan dödsbodelägarna ansöka om ekonomiskt bistånd. Ni kan beviljas bistånd på upp till ett halvt prisbasbelopp (prisbasbeloppet är 45 500 kronor 2018), minus de tillgångar som finns i dödsboet.

Om den avlidne var gift ska hänsyn tas till den avlidnes andel i det gemensamma giftorättsgodset.

Det här krävs för att kunna göra en dödsboanmälan:

  • Det får inte finnas några pengar eller tillgångar kvar efter att hela eller delar av begravningen är betald.
  • Den avlidne får inte ha någon fast egendom (hus, villa) eller tomträtt.
  • Dödsbodelägarna får inte rör tillgångarna i dödsboet innan ni har varit i kontakt med dödsbohandläggare i kommunen.
  • Den avlidne måste ha varit folkbokförd och boende i Hörby.

Det går ändå inte att göra någon dödsboanmälan om

  • någon av dödsbodelägarna inte vill
  • det krävs mycket arbete av handläggaren för att få uppgifter om den avlidnes ekonomi
  • det, i vissa fall, finns testamente
  • den som gått bort äger saker som är ekonomiskt värdefulla.

Vem gör dödsboanmälan?

Socialnämnden gör själva dödsboanmälan, men det är du eller ni som är dödsbodelägare som har ansvaret för att kontakta socialnämnden för att se om det går att göra en dödsboanmälan.

Så går anmälan till

En av dödsbodelägarna eller den som företräder dödsboet kontaktar dödsbohandläggaren på socialförvaltningen. Det är handläggaren som bedömer om det går att göra en dödsboanmälan istället för en bouppteckning.

Handläggaren värderar dödsboet och går igenom alla tillgångar och skulder. Det är den ekonomiska situationen vid dödsdagen som bedöms. Eventuella skulder som den avlidne hade tas inte med i dödsboanmälan.

Fick du hjälp av informationen på sidan?