2018-04-16

Kommunfullmäktige 23 april

Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 23 april kl 18.00 i Hörby kommunhus, Ringsjövägen 4 i Hörby. 

Sammanträdet är offentligt och allmänheten är varmt välkommen som åhörare.

Följande ärenden ska behandlas:   

 1. Upprop
 2. Val av justerare
 3. Sammanträdets kungörande
 4. Godkännande av föredragningslistan
 5. Information från kommunstyrelsens ordförande
 6. Information från VA/GIS-nämndens verksamheter
 7. Information om helårsrapport från arbetsmarknadsenheten
 8. Revisionsberättelse för år 2017
 9. Årsredovisning 2017 – Hörby kommun
 10. Barnbokslut 2017 för Hörby kommun
 11. Ändring av styrdokument; bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv för Kommunassurans Syd Försäkrings AB
 12. Återrapportering av nämndernas beslut i medborgarförslag
 13. Redovisning av ej färdigberedda motioner
 14. Redovisning av ej färdigberedda medborgarförslag
 15. Frågor
 16. Avsägelser
 17. Valärenden
 18. Inkomna motioner
 19. Meddelanden

Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet, Ringsjövägen 4.

Tommy Hall
Kommunfullmäktiges ordförande

Dela på Facebook Tweet
Dela
Läs och prenumerera
KUNGÖRELSER
PROTOKOLL & KALLELSER
kOMMUNFULLMÄKTIGE
LEDAMÖTER