2017-02-16

Trygghetsmätning i Hörby kommun

​Sent i höstas genomförde polisen en trygghetsmätning i Hörby kommun. 600 slumpvis utvalda Hörbybor över 16 år fick enkäten, 68.7 procent av dem svarade. 600 enkäter är dubbelt så många som vid den föregående mätningen året innan.

- Det vi mäter är invånarnas upplevda trygghet i Hörby under de senaste tolv månaderna. Detta ställs i relation till fakta om brott som anmälts till polisen, säger kommunpolis Niklas Årcén.

I enkäten får de tillfrågade svara på ett antal frågor där de får vikta sitt svar mellan 0 och 6, där 0 betyder obefintliga problem, medan 6 är mycket allvarliga problem.

- Syftet med mätningen är att öka förståelsen för våra medborgares oro och behov av polisiära åtgärder. Mätningarna underlättar för polisen, kommunen och andra aktörer att prioritera insatser och var resurser ska sättas in. Underlaget är en bra utgångspunkt för fortsatt samarbete kring trygghetsfrågor, säger Niklas Årcén.

Oro bland Hörbyborna

Mätningen visar att det finns en oro bland Hörbyborna för att utsättas för brott. 19 procent uppger till exempel att de upplever att antalet kvinnor som antastas utomhus är ett påtagligt problem. Det är en ökning från 6,1 procent mot året innan.

30 procent upplever ett ganska påtagligt problem med ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen utomhus, medan hela 56 procent upplever att det är ett stort problem att bilar kör för fort.

Många oroar sig för inbrott i bostaden eller i förråd. Hela 79 procent uppger att de det senaste året oroat sig för att utsättas för någon typ av brott.

Samtidigt svarar hela 78 procent i samma grupp att de under de senast tolv månaderna inte varit utsatta för något som helst brott. Fysiskt våld har endast 2 procent av svarspersonerna varit utsatta för, 13 procent har varit utsatta för stöld och 10 procent för skadegörelse. 19 procent uppger att de varit utsatt för minst ett så kallat mängdbrott.

- Skillnaden mellan den upplevda trygghet och risken för att verkligen bli utsatt för ett brott är alltså stor. Det måste vi ta till oss och sätta in åtgärder där det behövs och bäst gör nytta, säger Niklas Årcén.

51 procent uppger att de känner sig trygga ute ensamma sent på kvällen, medan 37 procent känner sig otrygga.

Sensommaren och hösten var stökig i Hörby tätort, med bland annat bråk mellan ungdomar och några uppmärksammade överfall.

Polisen ökat närvaro i Hörby

Polisen satte in stora resurser för att komma till rätta med problemen.

- Vi har markant ökat vår närvaro i Hörby.  Andra halvåret 2016 lade polisen ner drygt 1000 timmar extra på trygghet och synlighet i Hörby i förhållande till ordinarie verksamhet. Denna tid var utöver ingripandeverksamhet, utredande verksamhet och samverkan genom kommunpolis. Förutom arbetet med ungdomar och oroligheterna i centrum så ser vi i statistiken att betydligt fler brott som olovlig körning, brott kopplade till missbruksproblem och liknande, har uppdagats, säger Niklas Årcén.

Polisen har tillsammans med Hörby kommun och räddningstjänsten tagit fram en samverkansöverenskommelse med konkreta medborgarlöften.

- Vi fokuserar på förebyggande åtgärder och att skapa trygghet för alla invånare. Även i fortsättningen koncentrerar vi oss på Hörby tätort. Tillsammans med socialtjänsten och skolorna jobbar vi för att fånga upp ungdomar som vi bedömer riskerar att hamna snett, berättar Niklas Årcén.

En informationsträff för allmänheten genomfördes under hösten kring att förebygga stöld och brand.

Under våren kommer en trygghetsvandring att genomföras i centrum för att identifiera områden som invånarna upplever som otrygga.

- Politiken har avsatt ekonomiska resurser till socialförvaltningen för att bygga upp en verksamhet tillsammans med föreningar och de medborgare som vill engagera sig tillsammans med kommunen, berättar Susanne Meijer kommunalråd och kommunstyrelseordförande. Hörby ska kännas tryggt och den upplevda oron är något vi gemensamt ska bemöta med goda krafter. Tillsammans kan vi förändra.

I maj planeras en medborgardialog där alla invånare är välkomna att delta och komma med idéer och vara med i det trygghetsskapande arbetet.

Läs trygghetsmätningen här nedan. 

Trygghetsmätning Hörby 2016.pdfTrygghetsmätning Hörby 2016.pdf
 
 
Dela på Facebook Tweet
Dela