Sotning

Svartklädd person med sotningsredskap på ett hustak intill en skorsten.

Många bränder uppstår i skorstenar och eldstäder. Vid sotning tar man bort brandfarliga beläggningar för att förhindra att brand uppstår.

Kommunen har ansvar för att sotning och brandskyddskontroll utförs på rätt sätt. Du som fastighetsägare kan få tillstånd att själv utföra sotningen på din fastighet om det kan ske på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Brandskyddskontrollen måste dock göras av kommunens entreprenör som är Hörby Sotnings AB. Entreprenören sköter den normala sotningen och brandskyddskontrollen.

Intyg krävs för egen sotning

För att få medgivande att sota din egen fastighet måste du styrka att du har tillräcklig kunskap för att kunna utföra sotningen på ett säkert sätt. Ett intyg från en genomgången kurs, till exempel Svenska Brandskyddsföreningens utbildningspaket om ”egensotning” eller studiecirkel med relevant innehåll är exempel på hur du kan styrka din kunskap.

Fick du hjälp av informationen på sidan?