Gränsvärden och mätningar

Vad som upplevs som störande varierar från person till person. Därför finns det riktlinjer för hur hög bullernivån får vara.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd  anger ljudnivåer som kan användas för att bedöma störningar från ljud inomhus, som till exempel fläktar och musikanläggningar.

Om du upplever problem med buller inomhus ska du i första hand kontakta fastighetsägaren.

Buller utomhus

Det finns riktlinjer för buller utomhus från till exempel industrier, byggarbetsplatser, vägar och järnvägar. Naturvårdsverket har vägledningar och fakta när det gäller buller utomhus.

Upplever du problem med buller från till exempel en industri så ska du i första hand kontakta företaget direkt.

Trafikbuller

Vid stora vägar så är buller från trafiken ett vanligt problem. Fastighetsägare kan se till så att fönstren har hög kvalitet och underhålla dem, så att bullret kan stängas ute så mycket som möjligt.

Om du upplever problem med buller från trafiken så kan du vända dig till väghållaren. I tätorten är det kommunen som ansvarar för vägen, och på de stora vägarna och infarterna utanför är det Trafikverket. Trafikverket har publicerat riktlinjer för buller och vibrationer. På mindre vägar på landsbygden så är det ofta vägföreningar och samfälligheter som ansvarar för vägarna.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?