Begravning av häst

Om du vill begrava din häst på gården går det oftast bra. Men nedgrävningen måste göras enligt kommunens anvisningar.

Hästdjur med bekräftad eller misstänkt mjältbrand ska aldrig grävas ner, de ska lämnas för destruktion.

Platsen måste väljas med omsorg för att inte riskera att påverka miljö och människors hälsa. Därför bör du kontakta en handläggare på kommunen för att få hjälp att hitta en bra plats.

Tänk på följande om du ska begrava en häst:

  • Djuret bör bara grävas ner på en jordbruksfastighet, och helst på den fastighet där djuret har levt.
  • Nedgrävningsplatsen bör vara minst 200 meter från närmaste bostad eller vattentäkt (även enskild brunn). Kortare avstånd kan vara aktuellt men kontakta då Bygg & Miljö så vi kan bedöma vad som är lämpliga skyddsavstånd på din fastighet.
  • Det ska alltid vara minst 50 meter till kända dräneringsledningar, diken, vattendrag, sjöar eller andra känsliga vattensamlingar.
  • Du får inte gräva ner hästen inom detaljplanerat område eller område med samlad bebyggelse.
  • Du får inte gräva ner hästen inom ett Natura 2000-område eller ett vattenskyddsområde, naturreservat, område med regionalt värdefullt vatten eller områden med liknande skydd.
  • Jordarten bör vara sand, grus eller morän.
  • Avståndet från botten på graven till berg och årets högsta grundvattenyta ska vara minst en meter. Tänk på att grundvattennivån kan skifta mycket mellan olika årstider.
  • Graven ska täckas med minst 1,5 meter jord för att inte något djur ska kunna gräva upp djurkroppen.
  • Det är bra att kalka kroppen innan graven fylls igen. Kalket dödar bakterier. Tänk dock på att det krävs en riklig mängd kalk för att det ska få bakteriedödande effekt.
  • Det kan vara bra att lägga en bal halm runt djurkroppen. Då går den biologiska nedbrytningen lättare.

Dokumentation och ansvar

Du som ansvarar för nedgrävningen ska spara anteckningar om vad som grävts ner, plats för nedgrävning och datum när nedgrävningen gjordes. Gör en karta där du markerar platsen. Uppgifterna ska sparas i minst 2 år.

Det är alltid du som har hand om nedgrävningen som har ansvaret för att den görs på rätt sätt, enligt kommunens riktlinjer. Tänk på att nedgrävningen aldrig får innebära risker för miljön eller människors hälsa.

Fick du hjälp av informationen på sidan?