Adresser och lägenhetsnummer

Aktuella och korrekta adresser med koppling till geografin är grundläggande för en rad verksamheter i olika delar av samhället. Geoinfo Mittskåne ansvarar för adressättningen och kan hjälpa dig att få en korrekt adress.

Adresserna knyter samman personer, företag och verksamheter med platser.

Belägenhetsadress

En belägenhetsadress anger var en plats finns. För bostadsadresser är det vanligen entrén eller infarten som adresseras. Belägenhetsadressen ska hjälpa en besökare att hitta platsen och ska vara till nytta för larmcentralen, räddningstjänsten, polisen, posten, sophämtningen, taxi, tidningsutdelning, hemtjänsten, varutransporter med flera.

För att underlätta för alla att hitta rätt bör adressnumret skyltas upp på huset eller vid infartsvägen. Fastighetsägaren ansvarar för skyltning. Skyltning av gatu- och ortsnamn svarar väghållaren för.

Belägenhetsadresser är lagstadgade enligt lag om  lägenhetsregister (2006:378). Kommunen beslutar om belägenhetsadresser och svarar för ajourhållning av dessa i ett landsomfattande adressregister som administreras av Lantmäteriet.

En fullständig belägenhetsadress ska vara unik och bestå av namnen på:

  • kommunen
  • kommundelen
  • adressområdet (gatan, vägen eller byn)
  • adressplatsen (nummer)

Sättet att ange en belägenhetsadress följer Svensk Standard (SS 637003:2007)

PostNord AB beslutar om postnummer och postort

Belägenhetsadress är inte samma sak som postal adress. Den senare anger platsen till vilken posten ska skickas.

Lägenhetsregister

Uppgifter till lägenhetsregistret ska lämnas när lägenheter byggs, rivs eller förändras på annat sätt. Rapporteringen sker oftast i samband med bygglov. Lägenheter numreras enligt en nationell standard.

  • För småhus med en bostad behöver inte uppgifter rapporteras in då dessa hämtas från fastighetsregistret.
  • Fastighetsägaren ska informera de boende om lägenhetsnumren och anslå dem i byggnaden.
  • För att registrera lägenheter i registret måste det finnas korrekta adresser. Adresser fastställs av kommunen.

Uppgifter om Sveriges bostäder ska enligt lagen om lägenhetsregister (2006:378) vara införda i ett lägenhetsregister.

Lantmäteriet har upprättat registret och det är kommunerna som ska ajourföra det. För att kunna hålla registret aktuellt, är ägare av flerbostadshus eller småhus med mer än en lägenhet skyldiga att rapportera alla förändringar av lägenheter till kommunen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?