Mätning

Det är viktigt att en byggnad uppförs på rätt plats. Geoinfo Mittskåne har kompetens att utföra gränsutvisningar, lägeskontroller och husutstakningar.

Felaktig placering av byggnad kan dels leda till skadeståndsanspråk från berörda grannar dels innebära kostnader för att flytta påbörjat bygge.

Lägeskontroll

När en byggnad är uppförd och byggprocessen kräver en lägeskontroll så utför vi en inmätning av byggnaden.

  • Vi kontrollerar att byggnaden eller anläggningen kommit i det läge på fastigheten som bygglovet avser.
  • Lägeskontrollen görs tidigast efter att grunden anlagts. Detta görs i syfte för att säkerställa byggnadens placering i plan och höjd.

Utstakning

En utstakning innebär att en byggnad eller anläggning märks ut på marken.

  • Utstakningen utförs så att byggnader och anläggningar hamnar rätt i plan och höjd i enlighet med gällande detaljplan och beviljat bygglov.
  • Oftast beställer sökanden en grovutstakning av byggnaden innan vi utför finutstakning.
  • Sökanden ska tillhandahålla profilvirke. Sökanden ska också och vara med vid utstakningen för att slå ner stolparna och montera tvärreglarna på rätt höjd, om inte detta förberetts tidigare. Dimension på profilvirket rekommenderas till stolpar 2×4 tum och till tvärreglar 1×3 tum.

Fristående sakkunniga för utstakning

  • I enlighet med PBL kan byggherren ansöka om att få utföra sin utstakning i egen regi. Den som ska utföra utstakningen måste genom en ansökan till Geoinfo Mittskåne visa att denne uppfyller mätningsteknisk färdighet i enlighet med Lantmäteriets definition.
  • När ansökan blivit godkänd tillhandahåller kommunen utsättningsdata som krävs för uppdraget. Den externa utsättaren blir debiterad 20 % av den avgift som skulle utgått enligt Kommunens taxa om arbetet utförts i kommunal regi.
  • När byggherren fått sin utstakning utförd ska en måttsatt utstakningsskiss i PDF-format och en koordinatfil i DXF, DWG, PXY eller ASCII- format i SWEREF 99 13 30 och RH 2000 lämnas in.
  • Utstakningsskissen ska innehålla mått på byggnaden och mått till gränser och utsatt höjd (profilhöjd och sockelhöjd) samt fastighetsbeteckning, utsättarens namn och datum för utsättningen. Koordinatfilen ska innehålla koordinater på inmätta spik eller inmätt färdig grund.

Avgifter

För framställning av samtliga produkter tar Geoinfo Mittskåne ut avgift. Avgiften baseras på en taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Fick du hjälp av informationen på sidan?