Bekämpning av jätteloka

Jätteloka - kallas ibland även för jättebjörnloka - är en invasiv växt som ska bekämpas.

Lokan är giftig och kan ge skador på huden som liknar brännskador.

Varje markägare har ansvar för att stoppa utbredningen av jätteloka och kommunen arbetar regelbundet med bekämpningen.

Länsstyrelsen i Skåne har pekat ut 18 invasiva arter som fått eller riskerar att få fäste i Skåne. Det är främst Jättelokan, Heracleum mantegazzianum som det finns bestånd av i Hörby kommun och som bekämpas på kommunal mark.

Om man råkar få växtsaften på sig kan den orsaka brännskador när den reagerar med solljus. På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om hur du tar hand om skador från jätteloka.

Markägaren ska bekämpa

Länsstyrelsen i Skåne har tagit beslut om en regional strategi för bekämpning av jätteloka. Enligt strategin ska bekämpning av jätteloka skötas av den som äger eller sköter marken som jättelokan växer på. Det innebär att kommunen ansvarar för bekämpning på kommunal mark och privata fastighetsägare eller nyttjanderättshavare ansvarar för bekämpning på egen mark. Trafikverket och Länsstyrelsen ansvarar för bekämpning på mark som ligger under deras ansvar.

Bekämpning bör ske två gånger per år och bestånd under minst 5 år i följd. I först hand sker bekämpning mekaniskt eller termiskt (hetvatten) eller betande djur. Bekämpningsmedel skall användas med stor försiktighet.

Förväxlas ofta

Det är vanligt att jätteloka förväxlas med flera likande växter, till exempel björnloka, kvanne eller andra stora flockblommiga växter. Jätteloka, som blir 2-4 meter hög, är dock mycket större än sina svenska släktingar.

Björnloka är även den giftig och saften kan irritera huden, men inte alls lika kraftigt som jätteloka. Björnloka växer naturligt i Sverige och bekämpas bara i undantagsfall.

Behandla avfall på rätt sätt

För att förhindra spridning är det viktigt att avfall bestående av invasiva främmande växter behandlas på rätt sätt. Du lämnar avfall ordentligt inneslutet i plastsäckar på Rönneholms avfallsanläggning. Observerar att det är den enda anläggningen i Hörby kommun som tar emot den typen av avfall. Även vid transport av avfallet ska växten ligga förpackad i ordentligt tillsluten plastsäck.

Fick du hjälp av informationen på sidan?