Invasiva främmande arter

Invasiva främmande arter är arter som naturligt inte hör hemma i Sveriges ekosystem.

Dessa arter kan snabbt få stor spridning och hota våra inhemska växter och djur.

Arter som får vandra fritt på naturlig väg ställer sällan till med några problem. Många främmande arter som genom någon form av mänsklig hjälp har flyttats till ett område utanför organismens naturliga utbredningsområde har också varit till stor nytta för människor och inte ställt till med några problem och har varit ekonomiskt viktiga för individer och samhället.

Hot mot biologisk mångfald

Främmande arter som följt med människor till ett nytt område, kan sprida sig snabbt och orsaka skador och problem av olika slag. Arterna kan vara ett stort hot mot den biologiska mångfalden eftersom de snabbt kan breda ut sig och konkurrera ut våra inhemska växter och djur.

De kan även orsaka problem för människors hälsa och kostnader för samhället. De främmande arter som hotar den biologiska mångfalden kallas för ”invasiva främmande arter”.

Flera arter som inte får tas in

EU har tagit fram en förteckning över de mest invasiva främmande arterna. Just nu finns där 49 arter på EU-förteckningen över invasiva främmande arter som inte får introduceras i landet, spridas i naturen eller gynnas att bli fler. Det är förbjudet att byta, odla, föda upp, transportera, använda och hålla levande exemplar av dessa arter.

EU-listan uppdateras i takt med att nya arter upptäcks eller kunskapen om dessa ökar. Av de EU-listade arterna bedöms 12 vara etablerade i Sverige. Det finns även en lista på främmande arter som riskerar att bli invasiva i Sverige, men som inte omfattas av några regler. Hit räknas bland annat Blomsterlupin, Lupinus polyphyllus, och Parkslide, Reynoutria japonica där bl.a. Naturvårdsverket rekommenderar att man hjälper till att begränsa spridningen.

Delat ansvar

Sveriges regering har beslutat om en ny svensk förordning (SFS 2018:1939) om invasiva främmande arter. Förordningen, som trädde i kraft den 1 januari 2019, ger svenska myndigheter vägledning om ansvar och uppgifter i arbetet med bekämpning av invasiva främmande arter.

Förordningen grundar sig på EU-förordningen om invasiva främmande arter och fördelar ansvar och arbetsuppgifter mellan främst Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten (HaV).

Länsstyrelserna får en stor roll i att genomföra de faktiska åtgärderna och i tillsynen.

Jättelokan ska bekämpas

Länsstyrelsen i Skåne har pekat ut 18 invasiva arter som fått eller riskerar att få fäste i Skåne. Det är främst Jättelokan, Heracleum mantegazzianum som det finns bestånd av i Hörby kommun och som bekämpas på kommunal mark.

Rapportera om främmande arter

Rapportera dina fynd av jätteloka och andra invasiva främmande arter i Hörby kommun. På sidan www.invasivaarter.nu kan du rapportera alla invasiva arter som finns på EU-listan. Du kan rapportera direkt utan att skapa något konto men du måste uppge kontaktuppgifter som telefonnummer eller e-post.

Länk till Naturvårdsverket rapportsida

Fick du hjälp av informationen på sidan?