Fälla träd

Innan du fäller ett träd på din tomt finns det några saker du måste tänka på.

Det kan behövas marklov för att fälla träd på tomtmark, om det står så i detaljplanen. Om fastigheten omfattas av strandskydd, så kan du också behöva söka dispens. Kontakta en handläggare på kommunen, så får du veta vad som gäller i ditt fall. Här kan du läsa mer om marklov.

Stora träd är värdar åt många arter

Stora gamla träd är värdar för många arter. Runt Ringsjön finns ett av Skånes mest värdefulla eklandskap med stor gamla träd som är värdar åt tusentals arter av bland annat svampar, lavar och insekter.

Fick du hjälp av informationen på sidan?