Marklov

Om du ska schakta eller gräva i marken så att marknivån förändras mycket inom detaljplanerat område behövs ett marklov.

Vanligtvis behöver du marklov inom detaljplanerat område om du schaktar eller fyller ut marken så att markhöjden förändras med mer än 0,5 meter. Om detaljplanen anger ett höjdläge inom den nivån behöver du däremot inte söka marklov. Du behöver inte heller söka marklov om schaktningen eller utfyllningsarbetet redan prövas med din bygglovsansökan.

Utanför detaljplanerat område behövs inte marklov, men du kan ändå behöva söka tillstånd från andra myndigheter eller förvaltningar. Om du ska göra utfyllningar eller andra åtgärder som medför stora förändringar i naturen, ska du till exempel göra en anmälan till länsstyrelsen.

Ansöka om marklov

Du gör ansökan med samma blankett som när du söker bygglov. Du ska också skicka med en markplaneringsritning och en marksektionsritning. I handlingarna ska det framgå tydligt vilka schakt- och utfyllningsarbeten du planerar och vilka släntar och diken det finns på platsen. Du kan läsa mer om lovprocessen här.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?