Marklov

Ska du schakta eller gräva i marken så att marknivån förändras mycket inom detaljplanerat område behövs ett marklov.

Ett marklov är en typ av tillstånd du söker om du ska göra större ingrepp på en fastighets marknivåer, antingen genom att sänka eller genom att höja marknivåerna. Detta kan bli aktuellt om du till exempel ska anpassa en tomt för en byggnation eller en väg, eller om du ska gräva en större dagvattendamm. Marklov kan även krävas i vissa detaljplaner för att fälla utpekade träd, plantera skog eller för markåtgärder som försämrar marken genomsläpplighet.

Vanligtvis behöver du marklov inom detaljplanerat område om du schaktar eller fyller ut marken så att markhöjden förändras med mer än 0,5 meter. Om detaljplanen anger ett höjdläge för marken på din fastighet får du lov att ändra marknivån på din fastighet till den angivna nivån i detaljplanen utan att söka marklov. Du behöver inte heller söka marklov om schaktningen eller utfyllningsarbetet redan prövas med din bygglovsansökan. I vissa fall krävs det dock att du söker ett marklov tillsammans med ditt bygglov, om förändringen av marknivån görs utöver vad som är nödvändigt för att till exempel bygga en ny bostad.

Utanför detaljplanerat område behövs generellt sett inte marklov, men det finns vissa undantag. Det krävs marklov för schaktning, fyllning, trädfällning och skogsplantering i ett område utanför detaljplan:

  • om åtgärden ska genomföras i ett område som är avsett för bebyggelse eller i närheten av en befintlig eller planerad anläggning för totalförsvaret, statlig flygplats, annan flygplats för allmänt bruk, kärnreaktor, annan kärnenergianläggning eller annan anläggning som kräver ett skydds- eller säkerhetsområde.
  • kommunen i områdesbestämmelser har bestämt att det krävs sådant marklov i området.

Du kan även behöva söka tillstånd från andra myndigheter eller förvaltningar. Om du ska göra utfyllnader eller andra åtgärder som medför stora förändringar i naturen, ska du till exempel göra en anmälan till länsstyrelsen. Du kan även behöva kontakta en miljöinspektör för att bedöma om de schaktmassor du ska använda vid en utfyllnad klassas som avfall, och därmed kräver anmälan eller tillstånd innan de får lov att användas.

Ansöka om marklov

Du gör ansökan med samma blankett som när du söker bygglov. Du ska också skicka med en markplaneringsritning och en marksektionsritning. I handlingarna ska det framgå tydligt vilka schakt- och utfyllningsarbeten du planerar och vilka släntar och diken det finns på platsen. Du kan läsa mer om lovprocessen här.

Fick du hjälp av informationen på sidan?