Kulturhistoriska byggnader och kulturmiljöer

Vissa hus har ett högre kulturhistoriskt värde. Om du äger ett sådant hus, så behöver du vara extra varsam om du vill renovera eller bygga om.

En del av husen i kommunen är extra skyddade. Du kan ta reda på om du bor i ett extra skyddsvärt hus genom att läsa detaljplanen över området eller kontakta Bygg & Miljö. Det starkaste kulturella skyddet ett hus kan få är att byggnadsminnesförklaras. Då gäller speciella regler.

Det här får du göra

Om du vill bygga om i ett kulturhistoriskt hus, så hör av dig till kommunen. Beroende på vad du ska göra kan du behöva söka bygglov eller göra en anmälan.

Du kan också vara tvungen att söka bygglov när du ska renovera ett sådant hus, även om du ska genomföra ett bygge som normalt inte kräver bygglov.

Så skyddas värdefulla hus

Kommunen har rätt att peka ut hus som särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Värdefulla hus eller byggnader kan även skyddas med tre beteckningar i detaljplaner.

Litet q

Ett litet q är det starkaste skydd en byggnad kan få i en detaljplan. Det innebär att byggnaden är särskilt kulturellt värdefull och inte får förvanskas. Vad det innebär i praktiken står i skyddsbestämmelserna, men det kan till exempel vara att huset inte får rivas eller måste behålla sin utformning.

Skyddsbestämmelserna kan innebära att du måste söka bygglov för åtgärder som vanligtvis inte kräver bygglov.

k

Ett litet k innebär att byggnaden har kulturhistoriska värden som ska tas tillvara. Om du ska göra ändringar måste du ta hänsyn till byggnadens karaktär och drag. Vad det innebär i praktiken står i skyddsbestämmelserna, men det kan till exempel gälla vilken färg byggnaden får ha och hur fönstren ska se ut.

Q

Ett stort Q innebär att verksamheten i lokalen ska anpassas till byggnadens kulturhistoriska värden. Det får vara bostäder, kontor, butiker eller annat i byggnaden, så länge det kulturhistoriska värdet tillvaratas. Ett stort Q säger däremot inget om hur byggnaden ska tas tillvara och innebär inget rivningsförbud. Tvärtemot vad man kan tro är ett stort Q alltså ingen strängare variant av ett litet q.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?