Avgifter och taxor

När du ansöker om bygglov eller anmäler ett bygge ska du betala en avgift. Avgiften beror på storlek och typ av bygge.

Varje ansökan eller anmälan är unik, och kostnaden för en ansökan kan variera beroende på hur stort och komplext ditt ärende är. Sedan 2019 tillämpar Hörby kommun en taxa där de flesta åtgärderna har en fast avgift. Tänk på att varje enskild åtgärd som kräver lov har sin egen kostnad. Vill du till exempel bygga till ditt hus med ett uterum, byta takmaterial samt bygga ett nytt garage ska du betala en avgift för varje lovpliktig åtgärd. Skulle du få ett avslag, välja att dra tillbaka din ansökan eller låter din ansökan ligga utan komplettera den kommer vi också att ta ut en avgift för den tid som vi har lagt på ditt ärende.

Taxan för bygg-och miljönämnden är beslutad av kommunfullmäktige, och avgiften för din ansökan tas ut i samband med att du får ditt beslut. Du kan hitta gällande taxa här.

Vi tar ut en avgift för ditt lov, förhandsbesked eller anmälan som är baserad på den tid vi lägger på den typ av ärende du söker för. I en avgift för ett lov kan bland annat följande ingå:

 • Administration av ditt ärende
 • Granskning av din ansökan och eventuella kompletteringar
 • Platsbesök i samband med beslut om bygglov
 • Förelägga om kompletteringar
 • Höra berörda rågrannar, myndigheter och sakägare
 • Framtagande av tjänsteskrivelse och presentation inför nämnden
 • Framtagande av beslut om lov
 • Tekniskt samråd
 • Framtagande av startbesked
 • Platsbesök i samband med byggnation
 • Slutsamråd
 • Framtagande av slutbesked

Tänk på att det kan tillkomma extra avgifter under tiden, till exempel en planavgift eller avgift för att utföra utstakning och lägeskontroll.

I vissa fall ska avgiften för ditt lov eller anmälan reduceras. Du kan läsa mer om hur man räknar handläggningstiden samt hur reducering av avgiften går till på Boverkets hemsida.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?