Förhandsbesked

Vill du bygga på en obebyggd fastighet (tomt) utanför detaljplanelagt område? Då kan du genom att söka förhandsbesked i förväg få reda på om platsen är lämplig för den tänkta byggnationen eller inte, och om du därmed kan få bygglov.

Om din fastighet är obebyggd och ligger utanför detaljplan eller om du ska stycka av till en ny fastighet som du vill bebygga ska du ansöka om ett förhandsbesked. Genom ett förhandsbesked får du veta om marken är lämplig att bebygga utifrån flera olika faktorer, och om det är sannolikt att du kommer få ett bygglov vid en framtida ansökan.

Din ansökan om förhandsbesked ska innehålla:

 • En karta eller situationsplan som redovisar föreslagen placering av byggnaden/byggnaderna, nya vägar samt in- och utfart. Situationsplanen ska även redovisa avståndet mellan de nya byggnaderna till två fastighetsgränser alternativt till två befintliga byggnader.
 • En enkel beskrivning av hur den tänkta tomtplatsen ska användas och hur vatten och avlopp kan anordnas.
 • En enkel beskrivning på hur du tänkt dig att utforma byggnaden/byggnaderna:
  • Storlek i kvadratmeter
  • Antal våningar
  • Utformning av tak, till exempel sadeltak eller mansardtak
  • Tilltänkta material och kulörer i byggnadernas fasader

Vi kan behöva kräva in ytterligare handlingar eller information beroende på de förutsättningar som finns på platsen eller om till exempel förhandsbeskedet gäller en verksamhet. Till exempel kan du behöva göra en bullerberäkning eller ansöka om strandskyddsdispens. Fördelen med ett förhandsbesked är att du inte behöver börja den så ofta dyra projekteringen av en byggnation innan du vet om du får bygga eller inte.

Lämplighetsprövning

När du lämnat in en ansökan om förhandsbesked görs en lämplighetsprövning utifrån gällande bestämmelser, till exempel plan- och bygglagen och miljöbalken, men även utifrån riktlinjerna i kommunens översiktsplan.

Du kan förstås också söka ett förhandsbesked inom detaljplan om det du önskar bygga avviker från planens bestämmelser. När det gäller förhandsbesked är det dock vanligast att ansökan gäller bygglovspliktiga åtgärder utanför planlagda områden. Man kan inte få förhandsbesked för en åtgärd som kräver marklov eller rivningslov.

Grannar och myndigheter tillfrågas

Vi kommer att tillfråga berörda grannar vad de tycker under prövningen av ditt förhandsbesked. Detta så att de ska ha möjlighet att bevaka sina egna eller samhällets intressen. En erinran från en granne innebär inte automatiskt att man får ett negativt förhandsbesked. Bygg- och miljönämnden får då ta ställning till huruvida de bedömer att erinran grundas i gällande bestämmelser och om det påverkar deras beslut.

Vi skickar även ut till interna remissinstanser så som miljöinspektör (enskilt avlopp, närhet till befintligt jordbruk) och kommunekolog. Vi kan även behöva höra andra berörda myndigheter såsom Trafikverket, Försvarsmakten eller Länsstyrelsen.

Alla synpunkter som framkommit sammanställs, och har någon skickat in ett yttrande med en erinran skickas de till dig för att du ska ha möjlighet att besvara dem eller ändra i din ansökan.

Beslut i bygg- och miljönämnden

Efter att vi hört alla berörda parter och du fått en möjlighet att yttra dig, tas ett förslag till beslut fram och presenteras på närmast kommande sammanträde för bygg- och miljönämnden.

I ett sådant förslag föreslås även de villkor som ska gälla om ett positivt förhandsbesked lämnas. Ett sådant villkor kan vara hur många våningar en byggnad får ha, vilka fasadmaterial som godkänns eller vilka tillstånd som ska ordnas innan en ansökan om bygglov kan godkännas. Bygg- och miljönämnden fattar sedan ett beslut om att lämna ett positivt eller negativt förhandsbesked.

Ett positivt förhandsbesked är bindande i två år från att beskedet vann laga kraft. Det innebär att om du lämnar in ansökan om bygglov inom två år, som uppfyller eventuella villkor i förhandsbeskedet, ska bygglov beviljas. Görs inte en ansökan om bygglov inom dessa två år upphör beslutet att gälla.

Ett negativt förhandsbesked innebär att bygg- och miljönämnden inte bedömer att marken är lämplig att bebygga med det du ansökt för. Du har möjlighet att överklaga ett sådant beslut skriftligt inom tre veckor från det att du har delgivits beslutet. Information om hur man överklagar står alltid med i ditt beslut.

Ansöka om bygglov

Ett positivt förhandsbesked är inte detsamma som att du får lov att börja bygga. Du ska alltså skicka in en bygglovsansökan, och få ett bygglov och ett startbesked, innan du får lov att börja bygga.

Avgifter

Vi tar ut en avgift för ansökan om förhandsbesked. Kontakta någon av våra handläggare om du vill veta mer eller se Taxor och avgifter.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?