Strandskydd

Om du ska bygga nära sjöar och vattendrag finns regler du måste följa, så kallat strandskydd.

Strandskyddet finns till för att värna växter och djur, och för att alla ska kunna besöka stränderna.

Strandskyddet gäller vid sjöar och vattendrag, och både i vattnet och på landområdet runtom. Från strandlinjen brukar skyddet sträcka sig 100 meter upp på landytan, men det händer också att det utvidgas upp till 300 meter. Det finns flera områden med utvidgat strandskydd kring Ringsjön.

Inom strandskyddet finns flera begränsningar för byggen. Du får inte

  • bygga nya byggnader
  • göra ändringar i byggnader eller deras användning så att allmänheten inte längre kan vandra fritt i ett område
  • utföra grävningsarbeten eller andra arbeten för att förbereda för för byggena som nämns ovan
  • utföra åtgärder som förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter drastiskt.

Det finns dock undantag, så kallad strandskyddsdispens. För att få dispens ska det finnas särskilda skäl. Det kan handla om att marken redan är bebyggd, eller att den är avskild från den andra marken av till exempel en järnväg så att allmänheten ändå inte använder den.

Båthus, pirar och hamnar måste av naturliga skäl ligga vid vattenlinjen. Men de brukar byggas i närheten av varandra och helst inte på områden som används mycket till rekreation. De byggs inte heller så att livsvillkoren för växter och djur påverkas på ett oacceptabelt sätt.

Om det handlar om ett allmänt intresse, eller ett intresse som är mycket angeläget, kan det också göras undantag. Det gäller även om en befintlig verksamhet måste utvidgas och det inte finns något annat område att använda.

Däremot räknas det inte som särskilt skäl att området sällan besöks eller att stranden är otillgänglig eller olämplig för bad och friluftsliv.

Avgift

Du lämnar ansökan om strandskyddsdispens till kommunen. Vid ansökan får du betala en avgift som är beslutad i kommunfullmäktige. Du måste betala avgiften oavsett om ansökan avslås eller beviljas.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?