Ovårdade tomter

Du som äger en fastighet har ansvar för att både byggnaden och tomten hålls i gott skick. En ovårdad tomt kan skapa problem både för dig och grannarna runtom. Bland annat ökar risken för olyckor och miljön påverkas negativt.

En ovårdad tomt är en yta som missköts. Det kan till exempel vara en tomt som är skräpig eller används som skrotupplag. Det kan gälla alla delar av en fastighet, till exempel trädgården eller uppfarten, men även ett skogsparti som ligger inom fastigheten.

Du som fastighetsägare ansvarar för att häckar och växter inte skymmer sikten. Växtligheten får inte heller täcka skyltarna med gatunamn, eftersom utryckningsfordon måste kunna hitta fram snabbt.

Om fastigheten är illa skött kan det få konsekvenser för dig som fastighetsägare. Kommunen kan bestämma att du måste vidta åtgärder för att röja upp på tomten. Om du inte gör det kan du kan bli tvungen att betala höga viten, en sorts straffavgift. En tomt räknas däremot inte som ovårdad för att den har oklippt gräs eller maskrosor som växer vilt. Reglerna gäller oavsett om tomten är bebyggd eller obebyggd.

Förfallna byggnader

Du som äger en byggnad måste se till att den underhålls och är i vårdat skick, så att den kan användas som det är tänkt. Renoveringen och underhållet måste också göras så att byggnaden passar in i området och så att byggnadens karaktär och historia tas tillvara.

Även om du inte skulle bo i fastigheten måste du ta hand om den. Om fastigheten inte sköts kan det få följder för dig som fastighetsägare. Kommunen kan bestämma att du måste vidta åtgärder för att underhålla huset. Om du inte gör det kan du få betala höga viten.

Om fastigheten är mycket förfallen kan kommunen besluta om förbud att använda den eller till och med att den måste rivas. Kommunen kan själv utföra åtgärderna på ägarens bekostnad, eller lämna ärendet vidare till Kronofogden.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?