Naturvårdsprogram

Naturmiljöprogrammet för Hörby kommun handlar om vårt lokala naturvårdsarbete, både inom fysisk planering och för konkreta naturvårdsåtgärder.

Naturvårdsprogrammet för Hörby kommun består av tre delar. En bakgrundsdel, en strategidel och en objektsdel:

  • Bakgrundsdelen beskriver kommunens olika naturtyper och de särskilda naturvärden som finns där. Bakgrunden innehåller även avsnitt om kommunens roll och ansvar, olika former av naturskydd, rödlistade arter, nationella och regionala miljömål.
  • Strategidelen innehåller fyra strategier för naturvårdens bevarande och utveckling.
  • Objektsdelen täcker 215 värdefulla naturområden. Varje område beskrivs med en allmänt beskrivande text samt med fasta rubriker i en grön ruta.

I den interaktiva kartan finns de 215 objekt som är utpekade i naturvårdsprogrammet.

Grunden för naturvårdsåtgärder

Ett naturvårdsprogram är ett viktigt kunskaps- och planeringsunderlag. Det beskriver vilka naturtyper som finns och hur vi på bästa sätt kan ta tillvara på de rika naturvärden som finns i kommunen. Underlaget används för att planera naturvårdsåtgärder, friluftslivssatsningar och annan fysisk planering i kommunen. Naturvårdsprogrammet är också ett sätt att öka kunskapen om vår rika natur.

Fick du hjälp av informationen på sidan?