Ekosystemtjänster

Humla och blomma på Gamla torg i Hörby

Begreppet ekosystemtjänster används för att beskriva den nytta som naturen bidrar med för människan, vår välfärd och livskvalitet.

Naturen är fylld med livsmiljöer av olika slag, som ger hem för fler arter än vad vi ibland kan föreställa oss. Varje art fyller olika funktioner, gör olika saker och är beroende av varandra i ett sammanhängande system, ett ekosystem. Den mångfald som alla arter i detta system består av och de tjänster som de bidrar med genom att bara göra sin sak är grundläggande för att vi alla kan leva på jorden. De tjänster som ekosystemen bidrar med, ekosystemtjänster, är en förutsättning för att våra samhällen ska fungera och att vi ska må bra.

För att lättare kunna förstå och sätta oss in i dessa system av massor arter försöker vi att dela upp och klumpa ihop de tjänster som olika arter bidrar med. Vi delar in dem efter vad de gör för oss människor:

Försörjande

Försörjande eller producerande ekosystemtjänster är till exempel spannmål, dricksvatten, trävirke, bioenergi.

Reglerande

Till exempel luftrening, pollinering, klimatreglering.

Kulturella

Kulturella ekosystemtjänster är etiska värden och rekreationsvärden. Till exempel friluftsliv, hälsa, naturarv och turism.

Slåttergubbe
Slåttergubbe är en rödlistad växt som förekommer i Hörby., Den växer gärna på ogödslad naturbetesmark.

Stödjande

Stödjande ekosystemtjänster är de som ser till att övriga tjänster fungerar, till exempel fotosyntes och bildning av jordmån

Relaterade miljökvalitetsmål: God bebyggd miljö, Ett rikt växt- och djurliv, Grundvatten av god kvalitet, Myllrande våtmarker, Frisk luft, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap.

Källa: Naturvårdsverket

Fick du hjälp av informationen på sidan?