Hantering av personuppgifter (GDPR)

När du kontaktar oss tar vi del av dina personuppgifter.

Här kan du läsa om hur vi behandlar dem och vilka rättigheter du har.

Från och med den 25 maj 2018 behandlas personuppgifterna enligt dataskyddsförordningen GDPR.

All slags information som handlar om eller kan knytas till en levande person kallas för personuppgifter. För att skydda dig mot att din personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas finns dataskyddsförordningen, även kallad GDPR. Med ”behandla” menas bland annat att samla in, registrera, lagra och bearbeta personuppgifter.

Syftet med att behandla dina personuppgifter

När du blir ombedd att lämna dina personuppgifter till Hörby kommun, ska syftet med personuppgiftsbehandlingen i det aktuella ärendet framgå tydligt.

Ibland hämtar vi personuppgifter från någon annan än dig själv, exempelvis från Skatteverket.

Vad som händer med dina uppgifter

Här på vår webbplats kan du komma i kontakt med Hörby kommuns verksamheter på olika sätt. Du kan skicka mejl, använda elektroniska webbformulär eller använda e-tjänster.

När du kontaktar oss så lämnar du vissa uppgifter om dig själv. Det behövs för att vi ska kunna återkomma till dig eller påbörja handläggningen av ditt ärende.

De tjänstepersoner som administrerar ditt ärende får ta del av dina personuppgifter. När det är tekniskt möjligt begränsas åtkomsten till dina personuppgifter med hjälp av behörigheter i verksamheternas digitala administrationssystem.

Lagring av personuppgifter

Dina personuppgifter sparas av Hörby kommun när de är nödvändiga för att vi ska kunna behandla ditt ärende. Det kan gälla en ansökan om bygglov, barnomsorgsplats eller föreningsbidrag, eller att du ställer en fråga som du vill få svar på. Personuppgifter som kommer in till en kommun blir i regel allmänna handlingar. Därför får kommunen inte spara uppgifter hur som helst, utan måste följa lagar och regler för dokumenthanteringsplaner och gallringsbeslut.

Kontakta Hörby kommuns dataskyddsombud om du vill ha mer information.

Dina rättigheter när det gäller personuppgifter

Du kan

  • begära tillgång till dina och dina minderåriga barns personuppgifter
  • begära rättelse, radering eller begränsning av behandling av dina personuppgifter
  • invända mot behandling av dina personuppgifter
  • begära dataportabilitet, vilket innebär att få ut dina personuppgifter så att de kan flyttas till en annan personuppgiftsansvarig. Den här rättigheten rör troligen främst personliga konton i sociala medier och inte personuppgifter hos en kommun.

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på ditt samtycke kan du när som helst ta tillbaka det. Samtycket gäller då till och med den dag som återtagandet skedde.

Du kan också klaga på vår behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Eftersom det finns särskilda regler kring hanteringen av allmänna handlingar så begränsas ibland vissa av dessa rättigheter. Detsamma gäller för myndighetsutövning.

Så begär du ut personuppgifter

Om du vill begära ut en kopia på dina personuppgifter som behandlas i Hörby kommun använder du dig av en e-tjänst, Registerutdrag enligt GDPR.

För att kunna använda e-tjänsten behöver du ett bank-id. Om du inte har ett bank-id är du välkommen att skriftligen begära tillgång till dina personuppgifter genom att besöka receptionen på kommunhuset på Ringsjögatan 4 i Hörby. Ta med godkänd fotolegitimation. Du måste kunna styrka din identitet, därför kan vi inte ta emot begäran via post eller mejl. Detsamma gäller om du begär ut personuppgifter om dina minderåriga barn.

Om du vill begära rättelse, radering eller begränsning av behandling av dina personuppgifter vänder du dig till förvaltningen som behandlar dina uppgifter. Detsamma gäller om du vill flytta dina uppgifter, så kallad dataportabilitet.

Om du vill ta tillbaka ett samtycke kontaktar du den sektor som behandlar dina uppgifter.

Se lista över sektorerna i Hörby kommun

Personuppgiftsansvarig i Hörby kommun

Den nämnd som hanterar ditt ärende är ytterst ansvarig för att dina personuppgifter hanteras enligt dataskyddsförordningen GDPR.

Se lista över nämnderna i Hörby kommun

Laglig grund för att behandla personuppgifter

Det finns olika lagliga grunder för att behandla personuppgifter:

  • du har samtyckt till behandlingen av dina personuppgifter
  • det är nödvändigt att behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla ett avtal där du är part, eller för att vi ska kunna vidta åtgärder på begäran av dig innan vi ingår ett sådant avtal
  • vi är skyldiga enligt lag att behandla dina personuppgifter (rättslig förpliktelse)
  • personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för dig eller annan fysisk person
  • personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.

Det kan också finnas annan laglig grund, vilket endast är aktuellt när känsliga personuppgifter ska behandlas. Du har alltid rätt att få information om vilken laglig grund som ligger till grund för behandlingen av just dina personuppgifter. Om du har frågor kring laglig grund, kontakta kommunens dataskyddsombud.

Om du inte får svar på dina frågor i den här texten kan du kontakta kommunens dataskyddsombud.

Fick du hjälp av informationen på sidan?