Medicinskt ansvarig (MAS och MAR)

De som är medicinskt ansvariga har ansvaret för att all vård, behandling och rehabilitering följer lagstiftningen. Det innebär att vården ska hålla god och säker kvalitet och bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Medicinskt ansvarig svarar för

 • att utarbeta rutiner och riktlinjer utifrån lagar och föreskrifter, och se till att rutinerna följs i praktiken
 • att läkare eller annan sjukvårdspersonal kontaktas när en patients tillstånd kräver det
 • att det tas patientsäkra beslut när ansvaret för olika vårduppgifter ska fördelas
 • att göra anmälningar enligt lex Maria
 • att journalerna förs i den omfattning som det står i lagen
 • att patienten får den vård som en läkare beslutat
 • att rutinerna för läkemedelshanteringen är ändamålsenliga och fungerar väl.

Det finns två medicinskt ansvariga inom vård, behandling och rehabilitering i Hörby kommun:

 • MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska)
 • MAR (medicinskt ansvarig för rehabilitering)

Socialt ansvarig samordnare (SAS)

SAS har ansvaret för att det sociala arbetet, arbetet inom äldreomsorgen och omsorgen om personer som har en funktionsnedsättning. Precis som MAS och MAR ska hen se till att arbetet följer lagarna och att det utförs med kvalitet och säkerhet. SAS arbetar bland annat med

 • utbildning
 • social dokumentation
 • att granska verksamheter genom att göra besök och granska dokumentation
 • att stärka den enskildes rättigheter att vara delaktiga i sin vardag, och ha inflytande över vardagen
 • att lyfta fram, tydliggöra och synliggöra det sociala innehållet inom verksamhetsområdet
 • att hantera avvikelser utifrån SoL och LSS och anmälningar enligt lex Sarah.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Om du vill ha personligt svar, så behöver du också ange din epostadress. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.