Namn på gator och torg

Att gator, vägar, torg och parker har namn är kanske något du tar för givet. Men utan namnen skulle det vara svårt att både hitta och beskriva vägen till busshållplatsen, skolan eller simhallen.

Nya gatu- och kvartersnamn samt namn på andra allmänna platser behöver ibland tas fram, till exempel när en ny detaljplan ska antas. Därför finns en särskild namnberedningsgrupp vars uppgift är att hitta bra namn till nya platser, gator och kvarter i Hörby kommun. Gruppen består av tjänstemän från kommunens olika sektorer som kommer på, och lägger fram, olika namnförslag.

Att välja namn

När det behövs nya namn tittar namnberedningsgruppen på namn som redan används så att de inte ska vara för lika, eller skilja sig för mycket från de andra. I ett och samma område brukar ofta samma tema användas, till exempel namn på fåglar eller träd.

Personer som har varit framträdande medborgare eller gjort mycket för trakten kan också få gator uppkallade efter sig, men platser får inte uppkallas efter nu levande personer.

Innan ett namnförslag går ut på remiss till Lantmäteriet, Polismyndigheten, Posten och Räddningstjänsten ska det godkännas av bygg- och miljönämnden. Föreslaget namn beslutas sedan av kommunfullmäktige.

Fick du hjälp av informationen på sidan?