Krisberedskap 

Kommunen måste ha beredskap för att möta allvarliga kriser i samhället. Signalen ”Viktigt meddelande” varnar invånarna när något allvarligt hänt och signalen ”Faran över” talar om när faran är över.

Den 1 januari 2003 trädde lagen om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting i kraft.

Lagen utgör en del av ett nytt krishanteringssystem. Den lagen ersattes 2006 av lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Med extraordinär händelse menas en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av kommunen.

Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap bygger på tre principer och lägger ytterligare ansvar på kommunen.

 1. Ansvarsprincipen den som har ansvaret under normalt förhållande ska även ha det under krisen.
 2. Likhetsprincipen en verksamhets organisation och lokalisering ska överensstämma så mycket som möjligt under fredstid och kris som vid krig.
 3. Närhetsprincipen kriser ska hanteras på lokal så lokal nivå som möjligt.
Krisledning
Hörby kommuns krisledningsplan har som mål att:
 • Hörby kommun ska värna civilbefolkningen genom att aktivt verka för en ökad trygghet och säkerhet.
 • Kommunens ledningsorganisation ska ha en god förmåga att utifrån rådande risker och hot kunna utöva ledning och samordning i kommunen, med uthållighet över kommunen.
 • Kommunen ska genom regelbunden övning ha en god beredskaps- och ledningsförmåga vid en allvarlig kris. Detta främjas också genom ett medvetet säkerhetstänkande i den dagliga verksamheten.

Vid extra ordinära händelser i fredstid ansvarar krisledningsnämnden för ledning av kommunens insatser.

Krisledningsnämnden får, i den utsträckning som är nödvändigt med hänsyn till händelsens art och omfattning, fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från kommunens övriga nämnder.

Hörby kommuns krisledningsnämnd består av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Vid en extraordinär händelse i kommunen, utgör krisledningsnämnden tillsammans med en stab (bestående av ledande tjänstemän) kommunens krisledningsgrupp.

Kommunens förvaltningar har planer som skall användas vid svåra situationer.

Trygghetsplatser

För att kunna ge kommuninvånare och de som vistas i kommunen tillgång till service finns 12 stycken trygghetsplatser att använda vid störning i kommunen.

De tolv trygghetsplatserna är:

 1. Frostaskolan

 2. Lågehallarna/Källhaga

 3. Hörby FF:s lokal

 4. Älvdalsskolan

 5. Hörbyhallen

 6. Gatukontoret/förskolan Gnistan

 7. Gymnastiksal Ludvigsborg

 8. Kilhults skola

 9. Långaröds skola

 10. De la Gardiskolan Västerstad

 11. Östraby skola

 12. Församlingshemmet Ö.Sallerup.

Trygghetsplatserna ska kunna förmedla information och om det behövs ska de också kunna användas som värmestuga.

Sex av platserna är förberedda för inkoppling av reservkraft.

 
Krisstöd POSOM

I kommunen finns upprättad "Plan för psykologisk beredskap och sociala stödfunktioner".

Landstingets stödgrupper

Landstingets motsvarighet till kommunernas stödgrupper är psykisk katastrofledningsgrupp PKL.

Den ingår i Region Skånes verksamhet och består av psykologer, psykiatriker och kuratorer.

Information Höjd beredskap

Vid höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen för ledningen i kommunen (lag 1994.1720)

Kommunen prioriterar idag inte åtgärder för att kunna möta ett militärt angrepp, eftersom det är "osannolikt under överskådlig tid".

Signalen "Viktigt Meddelande till allmänheten" VMA ljuder i Hörby tätort.

När signalen ljuder ska man:

- Gå inomhus

- Stäng dörrar, fönster och ventiler.

- Lyssna på lokalradion.

Signalen "Viktig meddelande" ges över systemet för utomhusvarning.:

Signalen består av 7 sek långa ljudstötar med 14 sek mellanrum. Signalen avges under minst två minuter.

___ 14 ___ 14 ___

 7           7           7

Signalen ges vid allvarlig händelse som t.ex. utsläpp av giftiga gaser, brännbara vätskor, om allmänheten behöver varnas och informeras.

Varningsmeddelande innehåller akut information och används vid omedelbar fara för liv, eller då risken för omedelbar fara är överhängande.

Informationsmeddelande sänds för att förebygga och begränsa skador på människor, egendom och miljö.

Signalen ”Faran över” ljuder i Hörby när faran är över:
Signalen faran över består av en 30-40 sekunder lång signal.

______________________

30 - 40 sekunder

Varningssystemet testas fyra gånger per år.

Viktigt meddelandesignalen följd av signalen faran över provas första helgfria måndagen i mars, juni, september och december kl. 15.00

 • För mer information välkommen att kontakta kommunens beredskapssamordnare Petra Geistrand,
  e-post: petra.geistrand@horby.se  Telefon: 0415-378061
 
Beredskapssamordnare
och förebyggandechef

Petra Geistrand
e-post: petra.geistrand@horby.se
Telefon: 0415-37 80 61