De kommunala nämnderna 

Nämnderna består av politiker som utses av fullmäktige.

Kortfattat har Hörby kommuns olika nämnder följande ansvarsområden:

Barn- och utbildningsnämnden
ansvarar för förskola (1-5 år), familjedaghem, förskoleklass, grundskola, särskola, fritidshem, kulturskola, Lärcenter (vuxenutbildningen) och fritidsgård. Gymnasiefrågor behandlas också i denna nämnd, även om Hörby kommun inte har egen gymnasieskola.

Socialnämnden

ansvarar för handikappfrågor, äldreomsorg och omsorg om individen (socialbidrag, vård, omhändertaganden mm). 

Kultur- & fritidsnämnden
svarar bland annat för bad och fritidsanläggningar, bibliotek och museiverksamhet.

Tekniska nämnden
svarar för frågor om vatten, avlopp, gator och parker.

Byggnadsnämnden
hanterar detaljplaner, bygglov och bostandsanpassning för funktionshindrade.

Miljönämnden
svarar bland annat för inspektion och granskning av livsmedel, hygien och miljöskydd.

Dessutom finns överförmyndare och valnämnd samt en revision, som har till uppdrag att fortlöpande kontrollera den kommunala verksamheten